2016-04-03

Värna asylrätten! Avstå signalpolitik riktad mot människor som ej längre kan styras av signaler

I Svenska Dagbladet varnar Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, tillsammans med företrädare från ­rödakorsföreningar i Europa, för de humanitära konsekvenserna av EU:s migrationsöverenskommelse med Turkiet. Företrädarna ser allvarliga risker att genomförandet kommer att undergräva internationell rätt liksom de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Röda Korsets kritik är värd att ta på stort allvar. I veckan väntas också den rödgröna regeringen lägga fram sin lagrådsremiss om den nya restriktiva flyktingpolitiken. Det förslag som tidigare presenterades möttes ju som bekant av ytterst hård kritik av de juridiska och de humanitära remissinsatserna. Nu får vi se hur mycket Morgan Johansson har tagit till sig kritiken. Jag förutsätter att förslagen har modifierats. En remissrunda blir ju helt meningslös om förslagsställaren avfärdar all kritik som felaktig.

De nya hårda reglerna har ett enda syfte: att få färre människor att söka asyl i Sverige. Men reglerna föreslås gälla alla asylsökande som kommit efter den 24 november 2015, det vill säga människor som redan nu befinner sig i Sverige. Det blir mycket konstigt. Som Lisa Pelling påpekat finns det inga skäl att låta regeln om tillfälliga uppehållstillstånd gälla retroaktivt: Det är skadlig signalpolitik som är riktad mot människor som inte längre kan styras av signaler, eftersom de redan är här. Om nu lagförslaget ändå skall läggas fram borde lagen gälla ansökningar som lämnas in efter det att lagen antas.
Lisa Pelling. Foto: Linus Hallgren
Jag tycker också att de nya hårda reglerna diskuterats alldeles för lite ur ett feministiskt perspektiv. Som Elinor Odelberg och Heidi Lampinen från Unga S-kvinnor Rebella förtjänstfullt skrev i Aftonbladet häromdagen: 70 procent av de asylsökande som kom till Sverige under 2015 är män eller pojkar. (...) Det vanligaste sättet för kvinnor och flickor att få en fristad i Sverige är genom anhöriginvandringen - en flyktväg som kraftigt kommer att begränsas om inte regeringen omprövar sin nya flyktingpolitik. Jag har utomordentligt svårt att se att Sverige för en flyktingpolitik där män och pojkar får en fristad, medan kvinnor och flickor förvägras en sådan.  

Ingen läsare av denna blogg har kunnat undgå att märka att jag som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet konsekvent kritiserat flera av de förslag till en mer restriktiv flyktingpolitik som nu läggs fram. Jag vill passa på att betona att jag inte vid något tillfälle mötts av intern kritik i partiet för att jag lyfter fram min och mitt förbunds ståndpunkt. Det är bra. Det vore förödande för trovärdigheten för ett parti som gör anspråk på att vara ett öppet, modernt framtidsparti om man hade en kultur som gör att man vill lägga locket på i en sådan här fråga.

1 kommentar:

Orion77 sa...

Den "Nya flyktingpolitiken" inom EU är en skam och en katastrof.

De verkligt stora flyktingströmmarna från Syrien har fastnat i Turkiet, som EU nu har träffat ett avtal med som underkänns av UNHCR, FN, därför att det inkräktar på asylrätten, och redan tidigare finns ett stort antal syriska flyktingar i Libanon. Detta handlar om mycket fler personer än de som lyckats ta sig till Europa.

Mycket har gått snett i EU. De värsta felstegen är 1) Den förhastade utvidgningen, som gjorde att unionen fick med några länder som helt klart inte var mogna, och inte heller nu är mogna, för det samarbete länderna emellan som är både en förutsättning för unionen och en del i projektets grundidé. 2) Den gemensamma valutan, som infördes utan att unionen samtidigt skapade en centralbank som reglerade räntan i hela valutaområdet. 3) Att de stora tongivande länderna redan från början tilläts att fuska i med reglerna om skuldsättning etc., vilket ledde till att flera andra också gjorde det efter hand. 4) De länder som på grund av euron hamnade i stora ekonomiska svårigheter, främst Grekland, saknar ens teoretiska möjligheter att komma på fötter så länge de inte tillåts att ha en egen valuta.

Kommer EU att av egen kraft ställa dessa misstag och missförhållanden till rätta?