2019-08-29

Värna asylrätten - säg nej till M:s förslag om ett tak för asylskydd i Sverige

Moderaterna vill att färre människor som befinner sig på flykt ska få skydd i Sverige. Ja, det är faktiskt sant. I en artikel i Aftonbladet i dag skriver partiets gruppledare i riksdagen Tobias Billström och partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard att Sverige ska ha ett "volymmål" där högst 8 000 människor får möjlighet att söka asyl i Sverige. (De senaste 20 åren har Sverige inte varit i närheten av ett så lågt antal. I fjol tog Sverige emot drygt 21 000 asylsökande, vilket i sin tur var det lägsta antalet sedan 2005.)

Men det går inte för en enskild stat att sätta ett "tak" för hur många som ska få söka asyl i landet. Att få söka asyl är en mänsklig rättighet, såsom det anges till exempel i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 14 och som regleras i 1951 års Flyktingkonvention. Det internationella erkännandet av att förföljda människor har rätt till asyl är ett fantastiskt framsteg i mänsklighetens historia. Men formuleringen "värna asylrätten" lyser med sin frånvaro i moderaternas artikel.

Antalet människor som behöver söka asyl avgör av händelseutvecklingen i omvärlden. Därför blir ett i förväg bestämt "tak" inte realistiskt. Vi tänker oss att Moderaterna fick igenom sitt förslag om ett tak på högst 8 000 asylsökande på ett år. Men asylpolitiken ska ju fungera även när det inte är vackert väder. Om vi tänker oss att Ryssland som ett led i en framtida konflikt beslöt sig för att ockupera Finland och motståndskamp bröt ut så skulle ju ett stort antal finländare ta sig till Sverige och ansöka om asyl. Skulle Sverige då vägra ta emot dem med argumentet att "taket" redan är nått? Tanken faller på sin egen orimlighet. (Ja, som någon påpekat så kan ju finländare bosätta sig i Sverige utan att söka asyl - exemplet ska läsas principiellt.)

I dag befinner sig över 70 miljoner människor i världen på flykt. Jag påminner gärna om vad 16 av landets mest framstående och respekterade folkrättsexperter skrev på DN Debatt för en tid sedan. Jag hoppas särskilt att många moderater väljer att läsa texten.

Kan vi med trovärdighet fortsätta att ställa krav på andras respekt för folkrätt och internationellt samarbete om vi själva ifrågasätter allmänt accepterade principer? Kan vi förvänta oss att Libanon välkomnar 1 miljon syriska flyktingar och Pakistan 2,9 miljoner från Afghanistan om vi själva sätter ett ”tak”? Och vad ska vi nordbor, världens mest välmående folk, säga till fattiga Uganda, med nära 1 miljon flyktingar, när vi stänger våra gränser?

Respekten för flyktingkonventionen är inte bara en fråga om trovärdighet i internationellt samarbete och efterlevnad av internationella avtal, utan också om grundläggande mänsklig värdighet och hur vi vill att våra samhällen ska se ut. Svenska riksdagspartier bör nu reagera och stå upp för flyktingkonventionen och flyktingars rättigheter.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Precis innan jag läste Ulfs inlägg tog jag del av en undersökning som Expressen gjort bland 687 förtroendevalda socialdemokrater runt om i landet.Tre fjärdedelar menade att regeringen gjort för lite för att stötta kommunerna i deras trängda situation. KS-ordföranden i Eskilstuna, Jimmy Jansson, säger t ex: "Befolkningen blir äldre och behoven i välfärden ökar kraftigt. Till detta tillkommer väldigt mycket människor som inte jobbar och bidrar utan ska försörjas av kommunen. Och nu går vi dessutom mot en lågkonjunktur. Det går inte ihop...Vi har 29 procents arbetslöshet bland utrikesfödda i kommunen i dag. Och nu ser vi hur konjunkturen försämras snabbt och det är riktigt segt att komma in i arbete för de här grupperna. Det är tydligt att det man har i utbildning inte räcker. Vissa kan varken läsa, skriva eller räkna. Det här är människor som behöver försörjas...Det är ett enormt glapp mellan verkligheten och det resonemang som januariavtalets alla partier för...Vi är många kommunala företrädare som blir provocerade när vi får höra från den nationella nivån att Sverige står starkt rustat." I Filipstad är arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda 80%. Situationen beskrivs som utom kontroll och ”på väg mot en katastrof”.
Vad har detta med Ulfs inlägg att göra? Jo, problemen med kommunernas ekonomi beror till stor del på två faktorer, dels en åldrande befolkning, dels på i jämförelse med våra grannländer, en mycket hög asyl- och anhöriginvandring. Varken Danmark, Norge eller Finland bryter mot FNs flyktingkonvention. Men de har t ex inte skapat en gymnasielag för personer utan skyddsbehov eller luckrat upp en anhöriginvandring utan krav på självförsörjning.
Jag är liksom Ulf mån om "grundläggande mänsklig värdighet och hur vi vill att våra samhällen ska se ut". Men liksom Lars Trägårdh anser jag att ett land i första hand har ansvar för sina egna medborgare. Och då tycker jag t ex inte att det är värdigt att ha en växande skara fattigpensionärer (jag är bekant med flera). Eller hur vi vill att våra samhällen ska se ut. Det är verkligen högt vatten när ABs ledare frågar "vad är det här för land" och vädjr till sina traditionelle fiender: "Om våra partier för en stund kan lägga försöken att vinna politiska poänger åt sidan så borde det vara möjligt att tillsammans hitta sätt för återupprätta tryggheten på gator och torg."
Den verklighet som Ulf inte tycks vara särskilt intresserad av att döma av blogginläggen.
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Klart att det måste finnas ett tak för hur många Sverige kan ta emot. Det finns ju ingen anledning till att Sverige måste utmärka sig och ta emot långt fler än andra länder. Det som händer i kommunerna , Filipstad m.fl., är ju bra exempel på hur det blir när Sverige ska leka världssamvete. Försämrad välfärd för alla, ökad kriminalitet och ett samhälle som blir alltmer splittrat.

Anonym sa...

I en demokrati är det ändå rimligt att man ifrågasätter både lagar och internationella avtal. Att tro att man inte kan ändra på något som är överenskommet skulle vara förödande.

Nu säger ju samtidigt moderaterna att man nog kan öka både antalet kvotflyktingar och anhöriginvandringen, så volymerna minskar nog inte totalt sett.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

I en demokrati är det medborgarna i fria och allmänna val som avgör saken.
Rösta får man om man är medborgare.
Våra politiker so vi väljer har sina egna mål och preferenser, ta bara hon Folkpartisten som myglade med bostäder och nu tagit rime-out, med fullt betalt, för att få ut full riksdagspension, det är så att man vill vomera varje gång fallet kommer upp.

Nä, Vår riksdag har inget uppdrag att med skattemedel värna andra människors intressen, utanför vad som står i RF, typ att följa internationella konventioner.

När intrssen krockar, avgörs de i val, och det är medborgarnas som avgör, det kallas demokrati, det är bara de som är med i klubben, som har rösträtt. Så är det i ett parti,
och så är det i en nationalstat.

Just nu har Sverige tagit emot betydligt fler migranter än andra motsvarande länder per capita, och vi har haft ett av världens bästa välfärdssystem och jämlika samhällen, så det är rimligt att fler vill komma i åtnjutande av denna förmån. Sedan är det politikens sak att se till att vårt samhälle fungerar, det praktiska, gör det inte det, dvs om medbärjarna anser att något inte fungerar som det ska, tex skolan, sjukvården eller tryggheten på gator och torg, så blir det votering, och precis alla som har vett i skallen kan nog inse att detta med respekt för det gemensamma regelverket, samhällsordningen, kanske är något rubbad, av att det inte längre är tryggt för barn, kvinnor och män, på alla gator och torg. Dvs landet börjar bli ojämlikt, eftersom
det helt enkelt är olika nivåer för trygghet, beroende på var man bor.

Detta har sina orsaker, och beror i grunden på för snabb omställning, där det ges utrymme för somliga rövare, och det täcker inte med att 4 av 5 nya svenskar sköter sig,
om den femte inte sköter sig, och med våld börjar kontrollera de övriga, och inget gör något, så vinner rövaren, tyvärr. Och det är det som är problemet. Något, vet inte vad, innebär att alla blundar för tjyv- och rackarspelet, eftersom man felaktigt inte skiljer på sak och person. En rövare är en rövare, och har inget med etnicitet att skaffa, men rövarna ska kväsas, så att resten av flocken kan vandra runt i frid. Det är en fråga o solidaritet. S.W

Anonym sa...

Expressen fortsätter at redovisa resultat av sin enkät till socialdemokratiska förtroendevalda, främst kommunala, nu explicit om kommande migrationspolitik. 65% vill behålla eller skärpa nuvarande regler, 35% vill införa en generösare asyl- och anhöriginvandringspolitik. De sistnämnda är alltså i klar minoritet, men ändå omkring dubbelt så många som de som vill minska invandringen bland medborgarna.
Gilljam och Karlsson vid GU visade i en tidigare studie att skillnaden mellan riksdagsledamöter och resp partis väljare var mycket stort när det gällde S och M och inställningen till migrationspolitiken. Väljarna ville ha en restriktivare migrationspolitik än riksdagsledamöterna. Det finns skäl att tro att skillnaden - om det finns någon kvar - har minskat kraftigt hos M medan S sannolikt fortfarande går i otakt med sina (kvarvarande) väljare trots att en inte obetydlig del av dessa gått över till SD sedan studien gjorts. Vi lär få se om den kommande migrationsutredningen tar hänsyn till folkopinionen eller om mindre partier (C, MP,V) och migrationsaktivisterna inom S åter vinner slaget men förlorar kriget om väljarna.
(Apropå enkäten till S kommunalpolitiker kommer jag av någon anledning att tänka på Göran Hägglunds "verklighetens folk".)
Klas Bengtsson

Anders nilsson sa...


Flyktingkonventionen är från 1951 och omfattade asylsökande från Europa.
1967 gjordes ett tillägg, New Yorkprotokollet, som gav aylsökande i hela
världen rätt att söka asyl globalt, dvs även i Europa. Ca 140 av de ca 190
FN-medlemmarna har ratificerat detta tillägg. Givetvis Sverige. Det är detta
protokoll som öppnat för stora folkomflyttningar. Det naturliga, om man vill
lätta på trycket på de europeiska samhällena, är förstås att frånträda detta avtal.
Så finns inte längre möjligheten till asylshopping. S kommer snart att tvingas
säga upp avtalet. Vilket land har ansvar för att kunna ta emot flyktingar när
Ryssland går in i Baltikum? Inte Sverige tydligen, vi har satsat alla resurser
på t ex aghanska ynglingar och andra.

Anonym sa...

Anser att Sverige ska värna asylrätten. När de nordiska grannarna Danmark, Finland och Norge kraftigt begränsar invandringen är det ännu viktigare att Sverige står upp för en generös asylpolitik.
Mark Twain

gruelse sa...

Vad är asylrätten? Ulf, vad lägger du i det begreppet?

Sverige är ett EU-land långt upp i norr med många EU-länder mellan oss och utvandringsregionerna. I EU gäller Dublinförordningen (604/2013). Vad är din inställning till denna förordning och första asyllandsprincipen, när du nu stöder det svenska EU-medlemskapet?
https://www.expressen.se/ledare/ulf-bjereld-jag-var-for-eu/

Asyl, i ett annat land bör gälla endast för dem som flyr för sina liv och inte kan bo kvar i sina hemländer pga. förföljelser et cetera, och inte för de som vill få en materiellt bättre levnadsstandard, anser jag. Eftersom jag inte tycker att asylrätten ska kunna åberopas av ekonomiska flyktingar, så undrar jag vad du tycker om just detta, Ulf?

Varför ska man anse att asylrätten är helig, och varför ska man blint och kadaverdisciplinerat värna asylrätten om asylrätten missbrukas vid 90 % av asylansökningarna?

Jag vet inte om siffran 90 % stämmer. Men asylrätten missbrukas, tro mig. Jag vet det av egenupplevd erfarenhet. Jag jobbar nämligen på ett ställe med många invandrare. Vissa har ännu inte något svenskt pass. Andra har erhållet svenskt pass på sin asylansökan. Ett icke oansenligt antal av den senare kategorin reser då och då till sina hemländer på semestern.

En somalier, som har tillbringat ett antal år i Sverige utan svenskt pass efter sin asylansökan, jobbade hos oss. Men så fort han fick sitt svenska pass åkte han tillbaka till Somalia och tog långledigt från jobbet, som slutligen resulterade i att hans anställning på vårt jobb avslutades. Nu jobbar han på ett annat jobb i Sverige.

Om man nu kan resa tillbaka till sitt hemland efter ett nyligen erhållet svenskt pass, trots att man vid asylansökningen uppgav att man var förföljd eller riskerade sitt liv i hemlandet, så är det ett starkt indicium på asylmissbruk, anser jag.

Alltså, om du, Ulf, tycker att asylrätten av någon dunkel anledning ska kunna åberopas vidlyftigt, dvs. inkludera ekonomiska flyktingar, så förstår jag att du propagerar för din kadaverdisciplinerade inställning till den Heliga Asylrätten, som till och med får gå ut över svenskt välstånd (se UG-programmet om Filipstad) och som riskerar erodera det kitt som håller ihop det svenska samhället.

Anonym sa...

Det är helt orealistiskt att införa ett volymmått eftersom Sverige är bunden av konventioner som säger att det är en rättighet att söka asyl. Den som uppfyller kriterierna för att vara i behov av skydd skall få detta. Det borde vara realistiskt att alla länder i Europa skall dela rättvist på att processa de asylsökande och de som är i behov av skydd. Allt annat är orealistiskt och också skamligt.

Birgitta Elfström, humanjurist