2012-11-04

Romney är rökt. Åtminstone till 85.1 procent.

Uppdaterat 6 november: I sin senaste redovisning har Nate Silver (se nedan) höjt Barack Obamas vinstchanser från 86.3 till 92.0 procent.

Uppdaterat 5 november: I sin senaste redovisning har Nate Silver (se nedan) höjt Barack Obamas vinstchanser från 85.1 till 86.3 procent.

De senaste dagarna har det närmast som ett mantra upprepats att valkampen mellan Barack Obama och Mitt Romney är jämn och oförutsägbar. Det råder bristvara på experter som vågar satsa sitt goda anseende på att utpeka den ene eller den andre kandidaten som vinnare.

På ett sätt är experternas tvekan naturlig. Skillnaderna i opinionsmätningarna mellan kandidaterna ligger oftast inom felmarginalen, såväl nationellt som i de viktigaste delstaterna. Det har också rått oklarhet huruvida stormen Sandys verkningar skulle påverka opinionen.

Försiktighet har emellertid aldrig varit min dygd, och jag tvekar därför heller inte att påstå att det allra mesta talar för att Barack Obama vinner en ganska bekväm seger när valet avgörs om ett par dagar. Förutom att min maggrop säger så, så finner jag stöd i analyser som görs av den smått ofattbara mängd opinionsundersökningar som präglar den amerikanska valkampanjen.

Nate Silver's Political Calculus redovisar till exempel att Obama leder över Romney i 16 olika mätningar av opinionsläget i de viktigaste delstaterna. Romney leder över Obama endast i två sådana mätningar. Visserligen är Obamas överläge i de 16 mätningarna oftast inom felmarginalen. Men sannolikheten att slumpen skulle ge Obama ett så stort överläge i antalet mätningar är naturligtvis mycket liten. Romney skulle förstås kunna hoppas på att republikanerna systematiskt missgynnas i de viktningar och urval som ligger till grund för mätningarna. Men historiskt sett finns det inga tydliga tecken på en sådan systematisk snedvridning.

Nate Silver's Political Calculus bedömer Obamas vinstchanser till 85.1 procent. Att Obamas vinstchanser inte värderas ännu högre beror på att det fortfarande är ett par dagar kvar till valet, och att något kan inträffa som förändrar opinionsläget.

Men i nuläget är det svårt att se vad som skulle kunna inträffa de närmaste två dagarna som skulle påverka opinionsläget till Mitt Romneys fördel. Så Romney är rökt. Åtminstone till 85.1 procent.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hmm. Hur ser den statistiska förklaringen ut till påståendet att 16/18 av varandra oberoende undersökningar skulle påvisa en samlad ökad sannolikhet att Obama vinner? Ditt antagande gäller endast om de enskilda undersökningarnas urval kan summeras till ett större representativt urval, men det är ju inte alls säkert att så är fallet. Eller snarare, det är helt säkert att så inte är fallet, eftersom amerikanska opinionsundersökningar är stratifierade och måste viktas om för att kunna summera urvalet.

Anonym sa...

Det går inte att summera resultaten för ett antal oberoende polls. Ligger skillnaden mellan kandidaterna inom felmarginalen i 85% av undersökningarna så gör den det oberoende av om det är 10 eller hundra polls.
Dessutom tillkommer faktorn med skevhet i urvalet av svarande och den stora betydelsen av elektorröster.
Att hoppas är inte detsamma som att veta, Ulf.

Ulf Bjereld sa...

Anonyma: Nej, antagandet gäller inte bara om de enskilda undersökningarnas urval kan summeras till ett större representativt urval. Tänk i stället så här: Du genomför 20 olika undersökningar, varav alla pekar åt samma håll. Sannolikheten att alla skall peka åt samma håll av en ren slump är mycket liten. Det finns heller inger som säger att skevhet i urvalet skulle gynna Obama i samtliga mätningar. Ett elektorerna avgör är ju själva poängen i Silver's studier.

Den här refererade studien

Anonym sa...

Poängen är att resultatet inte i någon av undersökningarna pekar signifikant åt något håll, Ulf.
Ett ickesignifikant resultat innebär att 0-hypotesen antas, d.v.s. att ingen skillnad föreligger.
I själva verket borde signifikansnivån sättas högre ju fler undersökningar som genomförs eftersom chansen för signifikans ökar med antalet undersökningar.
Gör man det så blir 0-hypotesen ännu starkare bekräftad.
Men spännande blir det!

Ulf Bjereld sa...

Anonym 7:18. Spännande blir det! Låt oss inte glömma att signifikansnivån är en konstruktion som vi skapar, och där vald nivå fäller avgörandet. Om slumpen fick råda skulle lika många undersökningar ge ett icke-signifikant överläge för Romney som för Obama. Nu är det inte så. Obamas kraftiga överläge i antalet undersökningar (16 mot 2) måste bero på något, och jag har svårt att se någon annan orsak än att han faktiskt leder i opinionen.

Anonym sa...

För att antaga H1, så måste man använda någon slags statistisk metod. Ulf, din metod att rent subjektivt föreslå att 16 mot 2 "verkar vara mycket" är inte vetenskapligt acceptabel. Glöm inte heller att n=18 är en mycket liten population där man kan få ganska underliga resultat.

Enligt ditt sätt att resonera måste roulett-hjulet nödvändigtvis vara manipulerat om det blir rött 16/18 gånger. Men vi vet ju att det mycket väl går att få ett sådant resultat, även om sannolikheten är mindre än 9/18.

Ulf Bjereld sa...

Anonym 9:36. Visst finns det möjlighet att få rött 16 gånger av 18 på ett rouletthjul. Men sannolikheten att få det är oerhört liten. Således klen tröst för Romney-anhängarna. :)

Marta Axner sa...

Till er kommenatorer som tvivlar på Nate Silvers metoder så kan man läsa mer om hur projektionerna görs här: http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/methodology/

Grundpoängen är väl att detta är sannolikheter, inte förutsägelser. Men vid tidigare val har hans sannolikheter för vem som sen också vunnit varit enormt träffsäkra.