2019-11-20

Ja, Israels bosättningar bryter mot folkrätten. Oavsett vad Trump tycker

USA har deklarerat att man inte längre anser att Israels bosättningar på den ockuperade Västbanken är ett brott mot internationell lag. 

USA:s nya ställningstagande förändrar ingenting i sakfrågan. Israels bosättningar på den ockuperade Västbanken är ett brott mot internationell rätt. Fjärde Genèvekonventionen - som ratificerats av samtliga FN:s medlemsstater (inklusive USA och Israel) är mycket tydlig på den punkten. En ockupationsmakt får inte föra över delar av sin egen befolkning till det ockuperade området: an occupying power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

Det är enligt folkrätten tillåtet för en stat att ockupera ett territorium under ett krig. Men ockupationen ska vara tillfällig, i väntan på en framförhandlad fred. Därför får en ockupationsmakt inte vidta några åtgärder som försvårar ett återlämnande av terrritoriet i samband med en fredsuppgörelse. Att föra över delar av sin befolkning till det ockuperade området, på det sätt som Israel har gjort, försvårar onekligen ett återlämnande av territoriet och innebär ett brott mot internationell rätt.

De kanske främsta uttolkarna av gällande internationell rätt, FN:s säkerhetsråd och Internationella domstolen i Haag, har också slagit fast att Israels bosättningspolitik bryter mot folkrätten. Det finns ju ingen folkrättslig grund för det politiska beslutet. Och USA har för närvarande under Trumpregimen inget intresse för det folkrättsliga normsystemet, säger välrenommerade professorn i folkrätt Ove Bring.

För oss som argumenterar för att folkrätten måste ligga till grund en fred mellan israeler och palestinier gäller det att inte tappa fokus. Fortsätt ställ folkrätten i fokus, och utvärdera parternas agerande (både på den palestinska och den israeliska sidan) på hur de förhåller sig till mänskliga rättigheter och internationell rätt. Det är bästa sättet att värna den enskilda människan och lägga grunden till en varaktig fred.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Visst bryter Israel mot folkrätten. Men folkrätten är tyvärr en papperstiger som stormakterna kan bryta mot efter eget gottfinnande. Att det lyckas i Israels fall beror dels på att USA tidigare inte satt makt bakom orden, dels på att korrupta PLO och islamistiska Hamas knappast kan betecknas som förkämpar för mänskliga rättigheter. Och om FNs säkerhetsråd skulle behandla frågan idag skulle USAs veto förhindra ett beslut om att Israel bryter mot folkrätten.
Själva sakfrågan - tvåstatslösningen - kommer varken jag eller Ulf att få uppleva. Ett fungerande Palestina förutsätter - förutom att nuvarande regimer på västbanken och i Gaza måste bort - att Israel drar tillbaka de flesta bosättningarna. Och det ligger inte i korten. En stat som är en geografisk schweizerost med fientliga hål fungerar inte.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

1. Det var inte Trump som "tycker". Det var State Department som kom till den slutsatsen efter en årslång juridisk granskning. Frågan kom upp redan i början på 1980-talet i Reagans administration, med en mindre omfattande granskning men med samma slutsats. Dock ledde det inte till en policy-förändring under Reagan.

2. FN:s stadgar fastställer klart och tydligt att Säkerhetsrådet inte har några befogenheter att uttala sig i juridiska frågor.

3. I det komplicerade förhållandet mellan olika internationella traktat är det helt klart att det bilaterala Oslo-traktatet av senare datum står över de multi-laterala Geneve-konventionerna av tidigare datum. Oslo-avtalen ger Israel oinskränkt rätt till bosättningar i C-områden.

4. Det är oklart varför det skulle vara ett brott mot folkrätten för judiska fastighetsägare som fördrevs med vapenmakt från Jerusalems gamla stad 1948 att återta sin egendom och flytta hem igen efter 1967. Samma gäller de judar som fördrevs från Hebron 1929, från Kibbutz Kalia 1948, osv.

Homo Economicus

Orion77 sa...

I denna alltför gamla "konflikt" är det lätt att finna argument för den sida man stödjer, oavsett vilken det är, Genevekonventionen och folkrätten, eller de många olika förhandlingsbud som har lagts fram. Världen står nu med resultatet av Lord Balfours idé att till den sionistiska rörelsen skänka Palestina som då var ett brittiskt mandat, men som inte var en del av det dåvarande brittiska imperiet. Som det ser ut nu är i vart fall "tvåstatslösningen" definitivt torpederad. Har den arabiska befolkning som finns i Israel och i Gaza överhuvudtaget någon framtid?

Anonym sa...

Orion77 10:14,

Balfour "skänkte" ingenting, och framför allt inte land. Han gav de politiska statsbärande rättigheterna i det palestinska mandatet till det judiska folket. På samma sätt delades de politiska rättigheterna i övriga ex-Ottomanska imperiet söder och sydöst om Turkiet ut: Fransmännen gav de kristna de politiska rättigheterna i Libanon och alawiterna fick den kortlivade alawitiska staten som sedan uppgick i Syrien, britterna gav den hashemitiska stammen Trans-Jordanien och den kortlivade Hejaz-staten, kurderna utlovades de politiska rättigheterna i Kurdistan men fick dem aldrig, osv.

Man får nog säga att av de olika etniska grupper som fick politiska rättigheter har judarna förvaltat dem bäst. Israel är det enda landet i området där araber har fulla demokratiska rättigheter och västerländsk levnadsstandard.

Homo Economicus

Anonym sa...

"Har den arabiska befolkning som finns i Israel och i Gaza överhuvudtaget någon framtid?"

I Israel samma som alla andra. I Gaza under Hamas, helt tvivelaktigt.

"tvåstatslösningen" hade redan torpederat från början. "from the river to the sea".

Orion77 sa...

Den tragiska Palestinafrågan. Att, som Homo Economicus påstår, att araber har fulla demokratiska rättigheter och västerländsk levnadsstandard i Israel, är just en så verklighetsfrämmande lögn att bara sionistiska israeler säger att de kan tro på den.

Men vanligt folk inser vad som är sanning och vad som är propaganda.