2016-07-19

Asylrätten kan aldrig "ersättas" av flyktingkvoter

Göteborgs-Postens så kallade liberala ledarsida vill avskaffa asylrätten. Ledarskribenten Håkan Boström skriver att rätten till asyl nu "måste ersättas" av ett slags kvotsystem där stater själva väljer hur många flyktingar de vill ta emot.
 
Men asylrätten kan inte "ersättas". Asylrätten är en ovillkorlig mänsklig rättighet. Den kodifieras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 14) och i 1951 års Flyktingkonvention. Asylrätten ger människor rätt att söka och få asyl om de hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.

Det internationella erkännandet av att förföljda människor har rätt till asyl är ett fantastiskt framsteg i mänsklighetens historia. Debatten bör handla om hur asylrätten kan utvecklas och tillämpas på ett bättre sätt, inte om att den skall avvecklas eller ersättas.

Det är inget fel på flyktingkvoter i sig. Flyktingkvoterna bör utökas och fler EU-stater bör ta ett betydligt större ansvar. Men flyktingkvoter kan aldrig ersätta asylrätten. I stället kan flytkingkvoter på sikt bli ett av flera redskap i utvecklingen och tillämpningen av asylrätten. Utgångspunkten måste vara att Europa ger fler människor skydd, inte färre.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Som många redan påpekat grundlades asylrätten efter andra världskriget för att klara de stora flyktingströmmar framför allt från öst som kriget orsakade. I praktiken innebar det att flyktingar fick stanna i de länder de redan befann sig. Nu är situationen som bekant en helt annan. Allt fler i Sverige inser att det inte går att förena en välfärdsstat med oinskränkt asylinvandring. Därför lade de pragmatiskt sinnade socialdemokraterna om migrationspolitiken 180 grader trots kraftiga protester från den sk vänstern som alltid lyfter fram solidaritet som honnörsord. Det är också denna grupp som vägrar ställa grupp mot grupp. Tidigare framhölls också som ett argument att flyktinginvandringen var samhällsekonomiskt lönsam. Men detta argument har numera tystnat eftersom det aldrig varit sant i modern tid. Det demografiska argumentet kan gälla vissa länder i Europa, men bortsett från Tyskland tar just dessa länder emot extremt få flyktingar. Sverige hade ett födelseöverskott förra året. De som pläderar för en omläggning av politiken till kvotflyktingar, t ex Joakim Ruist (som verkligen inte kan beskyllas för att vara främlingsfientlig), menar att det är de mest skyddsbehövande som kommer i kläm med nuvarande politik. De lever under eländiga förhållanden i flyktingläger i närområdena och saknar både fysiska och ekonomiska resurser att ta sig till t ex Sverige. Så ser verkligheten ut. Att bygga idealistiska luftslott är inte svårt. Men de saknar helt relevans i verkligheten. Eller tror (tycker) Ulf att Europa blir (borde bli) en fristad för huvuddelen av de drygt 60 miljoner som befinner sig på flykt? Om inte tycker jag att det Willy Kyrklund skrev i Polyfem förvandlad -"alla ord när handling fattas äro dåraktiga och tomma" - är på sin plats.

Klas Bengtsson

Orion77 sa...

Detta är en katastrof. Den 20 juli 2016: En skammens dag, Asylrättens död.
Och Europas svek.
Kanske ytterligare en spik i EU-kistan.

Anonym sa...

De olika FN stadgarna och konventionerna innehåller en ambitiös samling mänskliga rättigheter, tex rätten till utbildning, sjukvård osv. Problemet är bara att till syvende och sist måste någon betala för kalaset. Tyvärr har FN endast skapat krävande utgiftsposter, utan någon som helst tanke på hur det hela skall finansieras. Så också vad gäller asylrätten. Som moralisk och etisk ståndpunkt är asylrätten helt OK. Men det kostar pengar och resurser att genomföra, och Europa saknar de resurser som behövs för att ta emot alla asylsökande.

Ibland står asylrätten också i motsats till staternas rättigheter i FN stadgarna. Alla FN-medlemmar har rätt att vidtaga åtgärder för att säkra landet mot yttre hot, samt att bevara sin nationella identitet. Om nu flyktingströmmen uppfattas som ett hot, då måste vi bestämma vilken rätt som står högst - asylrätten eller staternas rättigheter. Jag föreslår att staternas rätt att avlägsna säkerhetshot står överst.

Anonym sa...

Måhända hör det till sammanhanget att påminna om bakgrunden - äras bör dem som sig bör.

1100 Charter of Liberties (Coronation Charter) - proklamation skriven av Henrik I som förbands sig att hålla sig till lagar. (land ska med lag byggas - och inte despotiskt godtycke)

1215 Magna Charta - avtal mellan den engelske kungen Johan (utan land), adeln och prästerna nära Windsor Castle som tvingade kungen att dela med sig av sin absoluta makt. Magna Chartas betydelse ligger i att dokumentet i engelsk historia uppfattades som ett frihetsbrev för hela folket och inte enbart som ett privilegiebrev för vissa "högre" samhällsgrupper. En av de centrala bestämmelserna är klausul 39:

"Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets lag."

Magna Charta har inspirerat idag gällande grundlagars fri- och rättighets-kataloger inkl FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna, tex regler mot godtyckligt fängslande, (habeas corpus)

1296 Upplandslagen utarbetades av en kunglig kommission med lagmän, andra stormän och präster, några hade studerat i Paris. Grunden för lag och rätt i Sverige, vara ända fram till 1734 års lag.

Man måste alltså skilja på rättigheter och rättigheter. Det viktigaste är att ha sina rättigheter tillgodosedda från maktmissbruk, och detta är mycket mer grundläggande är de abstrakta rättigheter som är sprungna ur FN. De mänskliga fri och rättigheter är ett önsketänkande och gäller överhuvud taget inte i stora delar av världen. Lag och rätt, från medborgarnas sida mot överheten, är arbetarrörelsens själva urgrund, och det är en annan mycket mer påtaglig rättighet. Sitter man som lärd tillika politiker, så ska man vara medveten om att den mest grundläggande rättigheten gäller rätten till egenmakt, som vanligtvis tillämpas kollektivt genom fria och allmänna val till ett parlament. Rätten att rösta (demokrati) är inte alltid förenlig med alla människors rätt i hela världen att söka asyl utan bakgrundsdokumentation i vilket land som helst. Dvs det har inträffat förr att vägen till avgrunden kantas av goda eller förment goda avsikter. S.W