2016-03-06

Asylrätten gäller inte bara när det är vackert väder!

Mänskliga rättigheter är ingenting som gäller bara när det är vackert väder. Tvärtom, ju mer det mulnar vid horisonten och ett oväder kan förväntas vara i antågande, desto viktigare blir det att värna dem.

Under många år har de mänskliga rättigheterna stärkt sin ställning i världen. Som norm är de mänskliga rättigheterna närmast oomstridda - den som säger sig vara emot mänskliga rättigheter får gärna sträcka upp en hand.

Inom folkrätten har de mänskliga rättigheterna stärkt sin ställning på statssuveränitetens bekostnad. Det har blivit politiskt omöjligt att åberopa staters "inre angelägenheter" som ett skäl för att inte protestera mot brott mot de mänskliga rättigheterna oavsett var de begås. År 2005 röstade FN:s generalförsamling igenom principen "Responsibility to Protect" (R2P) som slår fast att varje stat har en skyldighet att skydda sin egen befolkning. I R2P ingår även att det internationella samfundet är skyldigt att ha en beredskap att genomföra gemensamma aktioner i enskilda stater för att skydda dess befolkning om statens egen regering inte klarar eller fullgör detta.

I flyktingströmmarnas spår hör jag allt fler röster som vill urholka asylrätten. Det oroar mig, på samma sätt som det oroar mig när någon villeurholka till exempel yttrandefriheten, tryckfriheten, mötesfriheten eller religionsfriheten.

Asyl är inget vi beviljar för att vi är snälla eller moraliskt högtstående. Asyl beviljas för att den är en rättighet, givet de kriterier asylrätten anger.

Asyl är en mänsklig rättighet, såsom det också anges i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 14 och som regleras i 1951 års Flyktingkonvention.


Jag blir därför bekymrad när asylrätten ifrågasätts på ett sätt som vore omöjligt när det gäller andra mänskliga rättigheter. Så skrev till exempel Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU:s ordförande Sara Skyttedal på Twitter i förra veckan att värnande av asylrätten var en "helig ko" som kommer att slaktas 2016:

Jag är stolt och glad över det faktum att Sverige under 2015 var det europeiska land som tog emot överlägset flest flyktingar per capita. Jag bekymrar mig över den rödgröna regeringens restriktiva åtgärder och kommer att göra på vad mig ankommer att asylrätten inte urholkas, vare sig under 2016 eller senare.

Jag kommenterar angreppen mot asylrätten i tidningen Dagen.

19 kommentarer:

Fru Motvalls sa...

Asylrätten är redan i praktiken avskaffad. Eller snarare, stater gör det så svårt som möjligt för flyktingar att praktisera den. Som ett land långt norrut i Europa var lätt att efterfölja flyktingkonventionen när EU's yttre gränser var slutna och Dublinförordningen efterföljdes. Men när det ändrades hamnade vi i den sits vi är i idag.

Om vi inte hade kört på öppna spjäll tills asylsökande fick sova på gatan, hade Sverige fortfarande kunnat vara ett föredöme när det gäller en solidarisk flyktingpolitik. Nu används vi istället som skräckexempel. Men hey, vi hade höga och fina ideal, det är väl det som räknas?

Anonym sa...

Ulf Bjereld är en av de socialdemokrater som gör att s sannolikt förlorar makten nästa val. Likt Titanic gör han det med sin flagga i topp. Själv tillhör jag den majoritet som anser att det egna landets medborgare kommer i främsta rummet, inte minst de sämst ställda. Lars Trägård har beskrivit skillnaderna mellan mänskliga rättighetsperspektivet och medborgarperspektivet bl a här
http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2914710-lars-tragardh-ett-val-mellan-tva-modeller-for-sverige och här
http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2966354-lars-tragardh-mr-idealism-i-konflikt-med-folkopinionen
R H Dinu kommenterar ämnet i Dagens Samhälle
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/flyktingdebattens-blinda-flaeck-aer-raettigheterna-21379
Trägårdh skriver bl a "En socialdemokrati som flörtar alltför mycket med postnationella MR-ideal riskerar att förlora sikten för att varken demokrati eller solidaritet i form av välfärdsstaten är möjliga utan en föreställning om nationell gemenskap. Nationalstat och medborgarskap förutsätter gränser och skillnader." och "Tanken om alla människors lika värde som är grunden för MR-idealen står med andra ord i konflikt med medborgarskapsprincipen. Våra skyldigheter gentemot en fattigpensionär i Malmö är väsensskilda från de vi har för flyktingar från Syrien." För att inte tala om ensamkommande afghaner som aldrig satt sin fot i Afghanistan... Det förvånar mig att Bjereld som har en framträdande roll som politiker inom socialdemokratin inte inser att en av politikens viktigaste uppgifter är att prioritera mellan ändliga resurser. Eller tror han att de lån som Sverige behöver ta för att betala migrationsverkets extraanslag på 28 miljarder bara 2016 inte går ut över något annat? Ingen seriös ekonom påstår längre att flyktinginvandring lönar sig. Som riksdagens utredningstjänst visat nyligen har bara 25% (!) heltidsarbete efter 10 år (!). Jag är inte stolt över att vi tagit emot tre gånger så många som Tyskland per capita och att vi därmed gick in i väggen. Jag är inte heller stolt över att vi tog emot hälften av EUs ensamkommande. Jag skäms i stället över att många svenska pensionärer har en pension på mindre än 8000 kr i månaden före skatt. Men Bjereld kan ju söka samarbete med vänsterpartiet och nyliberalerna i centern för att få majoritet för sin migrationspolitik. Efter att ha röstat socialdemokratiskt sedan 60-talet, också under den tid Bjereld var revolutionär kommunist, skulle jag idag rösta blankt. Så länge som postmodernister och andra utopister dominerar s kommer de inte att få min röst.
PS Såvitt jag vet valdes Saudiarabien nyligen till ordförande i FNs organ för MR. DS
Klas Bengtsson

Orion77 sa...

Den pågående flyktingkatastrofen är en katastrof av historisk dimension, och kommer säkert att få historisk betydelse. I det läget duger inte de vanliga, småskurna tänkesätten och prioriteringarna, som kan vara gångbara i ett normalläge. Nu krävs politiker av statsmannaformat, som för närvarande (med undantag av Angela Merkel) är en så påtaglig bristvara.

Flyktingarna är självklart de som får betala det högsta priset för detta, inte sällan med livet. Ett annat, tydligt offer för situationen är EU, dvs den solidaritet och det samarbete mellan medlemsländerna som är själva idén, och som med emfas brukar apostroferas under högtiderna i Bryssel/Strasbourg, krackelerar nu allt värre. PM Camerons idé att öppna Pandoras ask den 23 juni kan komma att få allvarliga spridningseffekter. Om det brittiska referendum då slutar med en majoritet för OUT uppstår ett läge för allsköns populister att låta sina länder bilda kö vid exitdörren.

Å andra sidan finns det på vissa håll (i Tyskland och senast i Portugal) en insikt om att den egna demografin är ogynnsam och att det därför är klokt att ta emot människor som kan bidra till en bättre ekonomi, när de väl har hunnit lära sig språket och få utbildning. Jag önskar att våra svenska politiker snart ska visa sig lika framsynta som sina kollegor i Tyskland och Portugal.

Anonym sa...

Så kunde första världskriget ha avbrutits genom att
alla stridande soldater sökt och fått asyl i Sverige.
Är det inte att göra det lätt för sig? Kan stora
konflikter i andra världsdelar lösas genom att befolkningarna
flyttas till Europa? /Anders Nilsson

Anonym sa...

@Orion 77
Naturligtvis kan man som t ex Bjereld oftast gör argumentera enbart från moraliska utgångspunkter och lämna de praktiska problemen till andra. Det låter bra så länge som de inte drabbas av konsekvenserna av sina ståndpunkter. Men i Merkels ställning är det farligare. hennes "Välkomna hit" hörsammades. Nu får hon ta konsekvenserna. Ett krackelerande EU som står med mössan i hand och bugar för despoten Erdogan. Ett handlande vars konsekvenser jag inte skulle kalla statsmannamässiga. Det är sant att Tyskland ((drygt 1,3) och Portugal liksom flera länder i sydeuropa har låga födelsetal. Men födelsetalen i Sverige är bland de högsta i Europa, över 1,9. För mindre än ett år sen skrev AMS-chefen Mikael Sjöberg att Sverige behöver 100 000 invandrare om året för att finansiera den framtida välfärden. Nu skriver han att AMS inte klarar av sitt etableringsuppdrag. Det har ju länge varit uppenbart att flyktinginvandring varit en belastning och inte en tillgång för finansiering av välfärden, även på lång sikt. Men innan kraschen i höstas var det viktigast för en GD att vara politiskt korrekt. Min uppfattning är att Merkel varit en bättre valarbetare för populistpartierna än Cameron, vars politik jag iofs inte gillar. Jag tycker det ok att argumentera för den asylpolitik som Bjereld m fl gör, men jag tycker inte det är ok att aldrig göra en seriös konsekvensanalys av sina ståndpunkter. Postmodernismen i sin sämsta form.
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Asyl må vara en mänsklig rättighet , men det är knappast en mänsklig rättighet att alla ska ha asyl i Sverige.
Om det bara var frågan om att fly från krig och död , så behövde ju flyktingarna inte söka sig till ett avlägset och kallt land i utkanten av Europa.
Instämmer i att sossarna borde visa ett större engagemang för de fattigpensionärer , till övervägande del kvinnor , som nu tvingas leva på urusla pensioner.
Det borde också tillhöra de mänskliga rättigheterna att få en dräglig levnadsnivå på sin ålders höst.

Anonym sa...

På promenad i Calcutta upptäcker man snabbt att rupee-sedlarna är begränsade och att man kan inte ensam råda bot på all svält och misär man möter på gatan. Trots att det är en grundläggande mänsklig rättighet att få äta sig mätt. På samma sätt är Sveriges resurser begränsade, och landet kan inte ta hand om alla människor i världen som behöver asyl. Trots att asylrätten är en mänsklig rättighet.

När man väl accepterar att inte alla är välkomna samtidigt i Sverige på grund av landets begränsade resurser, så är nästa steg bara att besluta "hur många." Vilket antal man än bestämmer, så begränsar man asylrätten.

De resurser Sverige använder på att främja mänskliga rättigheter i världen måste inte nödvändigtvis användas på att finansiera just asylrätten. Mat, vatten och sjukvård är också mänskliga rättigheter. För SEK 1,000 om dagen som det kostar att hålla en asylkandidat i migrantboende, så kunde Sverige ge mat åt många fler svältande barn i Afrika. Och där råder inga tvivel om barnet svälter eller inte, i motsats till asylkandidaten som kanske är berättigad till asyl, eller kanske inte.

Anonym sa...

Asyl är ingen mänsklig rättighet men att söka asyl är det. Tack Ulf för ditt inlägg. Tobbe

Karl Persson sa...

"Är det inte att göra det lätt för sig? Kan stora
konflikter i andra världsdelar lösas genom att befolkningarna
flyttas till Europa? /Anders Nilsson"

Nej det är såklart inte lösningen. Det är viktigt att komma ihåg att grundorsaken till att människor nu tvingas fly från Irak, Syrien, Somalia, etc, är att USA (och ett antal andra NATO länder) invaderade Irak, vilket var ett brott mot folkrätten. Det råkade vara en angränsande region till EU och därför flyr nu människor från den regionen till EU. Eftersom dublinförordningen inte fungerar och alla länder i EU tar sitt ansvar så flyr många människor till de EU-länder som faktiskt följer reglerna: Sverige. Det är inte hållbart att bara Sverige tar emot alla EU-flyktingar därför är det avgörande att få till en lösning på EU-nivå. Att försöka få till en lösning på EU-nivå är väl också regeringens linje så vitt jag förstår. Mer långsiktigt måste vi verka för fred och nedrustning i vår omvärld, för även ett krig långt borta i Mellanöstern får stora konsekvenser för oss här i norr.

Samtidigt så drunknar folk i medelhavet oavsett vad orsakerna är och vi borde göra vad vi kan för att hjälpa de människor som behöver det just nu även om det kostar lite. Sverige är ett av världens allra rikaste och välmående länder, vi har råd och möjlighet att hjälpa andra i nöd. Vi har råd att ge åldringar och sjuka en anständig levnadsnivå också, det finns inte ett motsatsförhållande där. Det är inte resurser som saknas, det är fördelningen av dem som är ojämn. Om vi lade resurser på t.ex. äldreomsorgen istället för skattesänkningar och bidrag till rika att skaffa tjänstefolk skulle våra åldringar få det bättre. Men idag så prioriterar vi konstiga saker såsom lyxkonsumtion för ett fåtal.

Mycket oroande att mänskliga rättigheter tas så lättvindigt i Sverige idag, men det gäller inte bara asylrätten tyvärr.

Orion77 sa...

Ursprunget till EU är den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) som bildades 1951. Ett framsynt och grandiost projekt, vars faddrar var Robert Schumann och Jean Monnet från Frankrike samt Konrad Adenauer från Tyskland. Men under de senaste decennierna har idén gradvis förfuskats, allra värst genom Europrojektet, som har blivit en ekonomisk tvångströja som -- efter några korta år med bedrägligt god ekonomi i några av de mindre länderna -- nu omöjliggör en ekonomisk uppgång i unionens svagare länder, främst Grekland. Ovanpå detta medför nu flyktingkrisen enorma påfrestningar på EU.

Också den stora och snabba expansionen av EU var ett farligt misstag. Unionen utvidgades med ett antal länder som inte var mogna för att delta.

Flyktingkatastrofen ger nu Turkiet möjlighet att pressa EU, dels på pengar för att klara de ca 2½ miljoner (!) flyktingar som finns där nu, dels på att få återuppta förhandlingar för att inträda i EU. Men Turkiet uppfyller inte de krav på demokrati, rättssäkerhet mm som är villkor för inträde, dessutom för Turkiet sedan länge krig mot minst en del av den egna befolkningen (kurderna).

De diskussioner som EU-topparna nu för i Bryssel visar att man är farligt långt ute, man är i färd med att kompromettera själva kärnan i de höga principer som ligger till grund för EU. Vad ligger nu om hörnet? En krackelering av unionen? Eller dess omvandling till en illa fungerande överstat, där själva uridén, dvs den fria rörligheten inom unionen för personer, varor och kapital blir ett minne blott, i den nya tidens datateknologiska superövervakning?

Karl Persson sa...

Klas Bengtsson:
"Jag skäms i stället över att många svenska pensionärer har en pension på mindre än 8000 kr i månaden före skatt."

Hur kom du fram till den siffran?

Jag har försökt läsa på lite och i Senioren står bland annat:
"Var tionde pensionär under EUs fattigdomsgräns"

"Gränsen för så kallad relativ fattigdom går i Sverige vid 11 100 kronor i månaden i disponibel inkomst." (disponibel betyder alltså efter skatt)

Men noterar också att:
"– Det är definitivt så att äldre inte är mer utsatta än befolkningen i stort. Snarare tvärtom. Grundskydd för äldre är lite bättre än för människor i yngre åldrar"

http://www.senioren.se/nyheter/var-tionde-pensionar-under-eus-fattigdomsgrans/

Exempelvis får många som lever på försörjningsstöd (många sjukskrivna m.fl.) mindre än 7000 kr i månaden.

Pensionärer är garanterade mer än det. Så det kanske mer akut att bekämpa barnfattigdom och annat i första hand.

Anonym sa...

@ Karl Persson och lite utvikning.
Som framgår av bif länk är garantipensionen före skatt mellan 7014 kr och 8053 kr i mån före skatt.
https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.6ecfeb09150e117e81e573a4/1449147215441/Aktuella+belopp+2016.pdf
Barnfattigdomen går inte att utrota, för den definieras relativt och kommer att existera så länge vi har inkomstspridning. Att det finns många som lever på försörjningsstöd (med en kraftig överrepresentation för utrikes födda) gör ju inte saken bättre för fattigpensionärerna. Enligt LO måste man tydligen ha minst 20 000 kr i månaden för att leva ett anständigt liv...
Att jag inte är stolt över att vi t ex tog emot 35000 ensamkommande, hälften av alla som kom till EU, beror bl a på att varje person kostar minst 1900 kr per dygn, för Gbg kommun i vissa fall upp till 5000 kr per dygn. Dessa pengar kommer inte som manna från himlen.
Jag känner inte till en enda seriös nationalekonom som sätter MR-perspektivet framför allt annat. De kan vara statsvetarprofessorer eller vanligast k"kulturskribenter" som t ex AAgard i dagens AB http://www.aftonbladet.se/kultur/article22406809.ab och som är helt frikopplade från den ekonomiska verkligheten. När jag läser FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (http://www.fn.se/.../Allmanforklaringomdemanskligarattigh...) är det uppenbart att de beskriver en önskelista för ett utopia som aldrig kommer att inträffa. Min prioritet är att värna välfärdsstaten. Kan vi inte ta hand om oss själva kan vi inte hjälpa andra i längden. För det är som Lars Trägårdh påpekar en fundamental skillnad mellan våra förpliktelser mot en svensk fattigpensionär och en syrisk flykting. Valet är naturligtvis inte antingen eller. Men det är inte heller både och. Asylinvandringen till Sverige måste minska kraftigt under lång tid. Den verkliga krisen är inte i det svenska mottagningssystemet, det är vårt kommande misslyckande att se till att den majoritet lågutbildade migranter - sällsynt illa rustade för den svenska arbetsmarknaden - som inte kommer att kunna försörja sig själva. Ett misslycksnde som oavsett regering främst kommer att drabba våra mest utsatta medborgare. Detta synsätt delar jag med åtminstone en pluralitet med svenska medborgare, de flesta socialdemokrater och moderater (se t ex Karlsson&Gilljam 2015)
Klas bengtsson

Anonym sa...

Disponibel inkomst betyder inte efter skatt. Disponible inkomst är nettoinkomst (efter skatt) minus nödvändiga fasta utgifter såsom hyra, mat, el, telefon osv.

Karl Persson sa...

@Klas Bengtsson:
Man kan också vända på det och konstatera att 90% av alla svenska pensionärer har mer än 11 100 kr i disponibel inkomst. Pensionärer är alltså generellt sett inte en ekonomiskt utsatt grupp. Det betyder inte att det inte finns enstaka personer som är pensionärer och är väldigt fattiga, men generellt sett så har pensionärerna i Sverige det mycket bra. Det stämmer också väl överens med mina egna erfarenheter, där de pensionärer jag känner är de som har det bäst ställt ekonomiskt med något enstaka undantag.

Om någon får 7000-8000 och dessutom ska skatta för det så skulle den personen vara berättigade till socialbidrag. Pensionärer har så vitt jag förstår speciella regler och har rätt till vissa bidrag som gör att de har det bättre än vad en normal socialbidragstagare får. Om det vore som du säger skulle en väldig massa pensionärer leva på socialbidrag, men så är ju inte fallet.

Enligt nedan länkade radioprogram så får en asylsökande 61 kr om dagen, om det ingår mat på boendet så får hen 19 kr om dagen. Hur man i Göteborg kan få det att bli 2000-5000 kr om dagen/person som du säger skulle jag gärna vilja veta. Som jämförelse kan nämnas att en socialbidragstagare får ca 3900 kr i månaden utöver hyra vilket blir ca 130 kr om dagen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6385856

Självklart skulle man kunna utrota den relativa fattigdomen, det är ju bara att minska inkomstskillnaderna så försvinner den. Barnfamiljer där föräldrarna får socialbidrag får även barnbidrag och har en annan norm så de får mer, vet ej exakt hur mycket. Dock är det ganska lätt att inse att familjens dåliga ekonomi i många fall går ut mest över barnen, det ger dem i sin tur sämre chanser att lyckas senare i livet. Men det är en annan diskussion...

För att summera: de flesta svenska pensionärer har det väldigt bra ställt!

Unknown sa...

@Karl Persson

Först påstod "Anonym":
"Enligt LO måste man tydligen ha minst 20 000 kr i månaden för att leva ett anständigt liv...
Att jag inte är stolt över att vi t ex tog emot 35000 ensamkommande, hälften av alla som kom till EU, beror bl a på att varje person kostar minst 1900 kr per dygn"

Då undrade du, Karl Persson:
"Enligt nedan länkade radioprogram så får en asylsökande 61 kr om dagen, om det ingår mat på boendet så får hen 19 kr om dagen. Hur man i Göteborg kan få det att bli 2000-5000 kr om dagen/person som du säger skulle jag gärna vilja veta. "

Då citerar jag:
"Har kommunen dessutom en överenskommelse om att ha boendeplatser för asylsökande barn som avses i 2 § andra stycket LMA, betalas en ersättning ut på 1 600 kronor per dygn för varje plats. Detta ska täcka kostnader för boendeplatserna såsom personal, kost, logi och omvårdnad. Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på 300 kronor per dygn för varje belagd plats"
Läs själv på
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-asylsokande-utan-ansokan.html

I det priset ingår inte tandvård, läkarvård skolgång m.m

Unknown sa...

@Karl Persson

Fortsättning på din frågeställning som inte besvarades:

"Bristen på boende för ensamkommande flyktingbarn trissar nu upp priserna.

– Vi kan tvingas till placeringar som kostar upp till 5­000 - 6000 kronor per vårddygn, säger Jon Rydholm som är avdelningschef på socialtjänsten i Nässjö kommun."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6251887

Anonym sa...

@ Karl Persson sa...
Lite konsumentupplysning
Jag tror inte att de hundratusentals garantipensionärerna, framför allt kvinnor, håller med dig. Men visst finns det många pensionärer som har det bra och ännu fler löntagare. Jag har t ex en pension som räcker väl för mina behov trots att jag betalar 30 000 kr mer per år för min pension än om pensionen varit lön. Den extra pensionärsskatt som Löfven lovat avskaffa... Nyanländas kontantersättning är en droppe i havet mot de totala kostnaderna. Staten ersätter generellt kommunerna med 1900 kr per dygn för barn i HVB-hem. Göteborgs stad har utgifter för placering utanför kommunen på upp till 5000 kr per dygn eller 1 825 000 kr per år för ett (!) barn. Efter två år upphör statens bidrag. Det är bl a förklaringen till att utrikes födda får 60% av det ekonomiska stödet (socialbidragen) trots att de är knappt en femtedel av invånarna. (Nu är dock nyliberaler och vänsterutopister allt tystare om asylinvandringens lönsamhet, så en viss tillnyktring tycks ha sett, åtminstone tillfälligt.)
Det finns mycket lättillgänglig officiell statistik för den som är intresserad av att konfrontera sina ideologiska trossatser med verkligheten...
Klas Bengtsson

Karl Persson sa...

Ensamkommande barn är speciellt för de behöver personal som tar hand om dem då de ej är myndiga, men även då är det svårt att få en kalkyl till i närheten av 2000 per dag och barn, det måste vara mycket lönsamt att driva hvb hem. Suck, varför startar inte kommunen egna hvb-hem, måste gå att göra till en mycket lägre kostnad.

Anonym sa...

Ett billigare alternativ är att placera de ensamkommande barnen i en all-inclusive semesterby i den grekiska övärlden, eller Turkiets sydkust. Dels skulle det bli betydligt billigare, ca $70 per dygn, dels slipper barnen den långa resan genom Europa, och dels skulle maten bli bättre.