2013-03-30

Folkomröstning om trängselskatt? Traditionell skattehöjning enda alternativet.

Göteborgs-Tidningens (GT) kampanj för en folkomröstning om trängselskatt i Göteborg har gått i mål. Tidningen lyckades samla över 49 000 giltiga namnteckningar bakom kravet på en folkomröstning, vilket var 9 000 mer än vad som behövdes för att målet skulle nås. Nu ligger bollen hos politikerna. Blir det en folkomröstning eller ej? Och om det blir en folkomröstning, vilka är de rimliga svarsalternativen för göteborgarna att ta ställning till? Jag kommenterar händelseutvecklingen här.

Jag tillhörde dem som tidigt trodde att GT inte skulle nå sitt mål om 40 000 namnunderskrifter. Jag trodde det skulle bli en övermäktig uppgift att i vår digitala tid och utan en etablerad kampanjorganisation få var tionde röstberättigad göteborgare att i denna fråga fysiskt skriva på en namnlista med både adressuppgifter och personnummer. Jag fick fel, och det visar bland annat hur frågan om trängselskatt engagerar göteborgarna.

Jag tillhör också dem som är skeptisk till kommunala folkomröstningar överhuvudtaget. Kommunala folkomröstningar tenderar att gynna engagerade minoriteter på den tysta majoritetens bekostnad. Jag föredrar den representativa demokratin där folkviljan förverkligas genom allmänna val och med möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande genom valsedeln.

Men nu gäller det att gilla läget. GT:s kampanj blev en stor framgång, och politikerna i kommunfullmäktige har att ta ställning till om det skall bli en folkomröstning eller inte. Svaret är inte enkelt. De stora partierna tycker samstämmigt att frågan passar synnerligen illa för en folkomröstning, och särskilt i detta skede när den trängselskatt som skall finansiera det så kallade Västsvenska paketet redan hunnit införas. Det är också nästan 90 procent av de röstberättigade göteborgarna som valt att inte ställa sig bakom kravet på en folkomröstning. Samtidigt skulle en utebliven folkomröstning utlösa en gigantisk svekdebatt som riskerar att förfölja kommunledningen i Göteborg ända in i valrörelsen 2014.

Jag tror att det blir en folkomröstning och att den kommer att genomföras antingen i samband med Europaparlamentsvalet eller med riksdagsvalet 2014. Den stora frågan blir då vilka svarsaltenativ som skall ställas mot varandra. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att utfallet av folkomröstningen inte blir föremål för svåra tolkningsstrider. Därför måste konsekvenserna av ett ja eller nej göras klart för väljarna i förväg.

Ett av de framförda förslagen är att väljarna helt enkelt skulle få ta ställning till förslaget ja eller nej till trängselskatt. Det tror jag inte är realistiskt. Ett ja i folkomröstningen skulle visserligen vara enkelt att tolka - då fortsätter trängselskatten precis som nu.

Men vad skulle ett nej betyda? Här finns det en mängd olika tolkningar av resultatet. Vill väljarna att Västsvenska paketet minskas med den andel som trängselskatten var tänkt att finansiera? Vill väljarna att Västsvenska paketet i stället finansieras genom skattehöjningar? Vill väljarna att genomförandet av Västsvenska paketet skjuts upp och att Göteborg och kranskommunerna tar nya kontakter med regeringen för att få ytterligare medel nu när trängselskatten inte längre är ett alternativ? Jag skulle tro att såväl de väljare som röstat nej till trängselskatten som de olika politiska partierna har väldigt olika uppfattningar i dessa frågor. Om inte tolkningen av ett nej reds ut i förväg väntar politiskt kaos och avsevärd försening och fördyring av Västvenska paketet.

Jag har mycket svårt att se det scenario där regeringen går in med ytterligare finansiering av Västsvenska paketet bara för att göteborgarna valt att rösta bort trängselskatten.

Jag har också svårt att se den politiska realismen att i detta skede - som till exempel Vägvalet vill - avsevärt banta det Västvenska paketet. Det finns ett överväldigande politiskt stöd hos flertalet av partierna att paketet skall genomföras i befintligt skick. Dessutom: tåg är inköpta, pendeltrafiken förtätad, busshållplatser och bussfiler byggda, p-platser runt stan är redan klara eller håller på att byggas.

Det enda realitiska alternativet blir därför att ett eventuellt nej till trängselskatt kompenseras med skattefinansiering på annat sätt, främst genom höjd kommunalskatt i Göteborg. Det innebär en extra börda för göteborgarna. Borgerligt styrda kranskommuner till Göteborg tänker inte anordna några folkomröstningar och inte heller ge sig in på några politiska självmordsprojekt kring att höja skatten i solidaritet med Göteborg.

Det finns inga fria luncher, påstås det. Så är det i det här fallet också. Vill göteborgarna slippa trängselskatten har jag svårt att se att det kan ske utan att det innebär ett större eget åtagande för finansieringen av Västsvenska paketet. Den bistra sanningen bör förmedlas i god tid före folkomröstningen.

9 kommentarer:

Mats Blom sa...

Jag förstår dina tankebanor, men med dina alternativ kommer snart ytterligare en folkomröstning att krävas när folk upptäcker att skatten nästan blir minst kronan högre än grannens på andra sidan kommungränsen.

Tyvärr är väljare sällan villiga att se de stora dragen, vilket är orsaken till att de gillar parlamentarisk demokrati när hälsan tiger still men de valda får veta att de lever i dåliga tider.

Man brukar säga att det ska gå ett större antal mandatperioder mellan folkomröstningar. Vägvalet kom in i kommunfullmäktige 2010 på denna enda fråga och sitter fortfarande på sin första mandatperiod. Ett nej till folkomröstning från de partier som stöder trängselskatten skulle visa att de dels har ryggrad, dels att kommunalvalet är att ta på allvar.

Det ska ingen nyanställd, fd cyklande, chefredaktör för en västedition av en stockholmstidning kunna ändra på.

Pierre Wargswärd sa...

Är Göteborg = Västsverige?
Västsvenska paketet (VP) innehåller mig veterligt satsningar på infrastruktur i hela regionen, även om lejonparten av satsningarna hamnar i Gbg kommun.
Det innebär som jag ser det att alla medborgare i regionen får dela på ansvaret för finansieringen.

Dessutom finns trängselskatten enbart för att kunna finansiera västlänken. Om den plockas bort ur VP, så finns en finansiering av övriga paketet utan vare sig vägtullar eller höjda skatter.

Dessutom. OM man nu nödvändigtvis måste behålla västlänken, så bör den - enligt principen att varje transportslag skall bära sina egna kostnader - finansieras genom höjda biljettpriser för de som nyttjar tunneln, d.v.s nästan inga göteborgare.

Anonym sa...

Skulle det bli nej i en folkomröstning och följden blir en skattehöjning i VG- region så kan Region Halland se fram mot en immigration av, fr.a. Väbärgade, Göteborgare.

Anonym sa...

Göteborg är problematiskt. Medan andra delar av Sverige får statlig finansiering av sina infrastruktursatsningar, jfr Öresundsbron med anslutningar, Mälardalsbanan och Botniabanan, är Göteborgs agerande mycket märkligt.
För att nämna några exempel: Biltrafiken politiseras som en företeelse av ondo. Samverkan med övriga Västsverige är tveksam, och man kan fråga sig varför det inte planeras en ringled runt Göteborg vilket smidigt skulle avlasta Göteborgs centrum samtidigt som staden får tillväxtområden....
Nej, något är galet i staden Göteborg.

Anonym sa...

Hej Ulf!
Jag har svårt att se det problematiska i en enkel formulering av alternativen. Ja eller Nej.

Jag tror också att det finns en stor möjlighet för Ja-sidan att vinna ett val 2014. Man har ett överväldigande övertag vad gäller opinionsmaskineriet. Om t-skatten kan leverera kortare restider och mindre köer finns det också säkert många som vill ha den kvar.
OM det ändå skulle bli ett Nej är det givetvis politikernas ansvar att hantera läget. Anneli H har ju uttryck att det är ”absolut livsnödvändigt för regionen” med VS-paketet. Sett i ljuset av detta ödesmättade uttalande borde det inte vara några problem alls att genomföra en höjning av regionskatten som motsvarar eventuellt inkomstbortfall från trängselskatten.
( Det torde då bli cirka 50 SEK/månad i snitt per regioninvånare, en inte alltför avskräckande höjning ).
/ Mikael Bigert

Anonym sa...

Mats Blom! Är du inte ute och cyklar nu. Är det att ha ryggrad att skita i vad väljarna tycker. Kan du räkan själv? Det blir inte en krona i höjning av kommunalskatten om man tar bort TS det var ju ett räknefel! Det är ganska lätt att räkna ut om man vill.

Anonym sa...

Kan någon förklara varför det skulle bli dyrare att finansiera västlänken via skattsedeln än via trängselskatten. Kostnaderna för att ta in trängselskatten är ju enorm.

Politikerna har visat att de inte kan räkna.

GT:s beräkning var närmare sanningen än politikernas men de glömde ta med skattebortfallet som TS orsakar. Det måste man göra för att få fram rätt siffra.

Räkna om räkna rätt det blir inte så stor skattehöjning om man tar bort TS.

Magnus sa...

Klart det ska folkomröstas om ja eller nej till trängselskatten. Allt annat är ett stort svek mot demokratin och ett tricksande med frågan. Det räcker med ja eller nej. Folk klarar att rösta klokt, se hur det gick i EMU-omröstningen. Det var väl en himla tur att väljarna inte röstade som experterna sa???

Anonym sa...

Tyvärr har politikerna inte gjort sin läxa när de inte förankrade trängselskatten ordentligt.Denna skatt drabbar nästan kirurgiskt dubbelarbetande familjer med barn och mycket kännbart ekonomiskt.Så går det inte an att utforma en skatt hur gott syftet än må vara.
Eftertankens kranka blekhet drabbar nu våra lika bleka politiker.Som vanligt är det socialdemokraternas sakta imploderande ideologi som rör till det.Det gäller att se problemet i problemen,eller hur Ulf?