2013-06-27

Ny studie om Nato-frågan i svensk opinion


I dag presenterade SOM-institutet vid Göteborgs universitet boken Vägskäl, där jag medverkar med ett kapitel om svenska folkets inställning till Nato-medlemskap. Jag har inom ramen för SOM-institutet studerat Nato-frågan i svensk opinion ända sedan 1994, det vill säga snart 20 år i rad.

Nato-opinionen har var oerhört stabil under dessa 20 år. Svarspersonerna har fått ta ställning till påtående: "Sverige bör söka medlemskap i Nato". Andelen personer som anser att det är ett dåligt förslag har oftast varit två till tre gånger fler än andelen personer som svarat att det är ett bra förslag. Det starka Nato-motståndet har sannolikt sin grund i Sveriges 200 år av fred, en fredsperiod som av många svenskar förknippas med neutralitetspolitik och militär alliansfrihet. Det är också svårt att identifiera vilka säkerhetspolitiska problem som ett svensk Nato-medlemskap skulle vara lösningen på.Nato-motståndet är inte ett uttryck för passivitet eller likgilthet. Tvärtom är det så att Nato-motståndarna tidigare visat sig vara mer positiva till bistånd och till en generös flykting- och invandringspolitik än vad Nato-anhängarna är. Det sambandet kvarstår även efter kontroll för vänster-högerideologi.

Resultaten från den senaste SOM-mätningen visar att det svenska Nato-motståndet ökat marginellt sedan föregående mätning 2011. Andelen som anser att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato har 2012 minskat till 17 procent, mot 19 procent 2010 0ch 18 procent 2009. Andelen som anser att det är ett dåligt förslag att Sverige söker medlemskap i Nato uppgår 2012 till 45 procent, mot 44 procent 2011 och 47 procent 2010. Andelen som anser att det är ett varken bra eller dåligt förslag uppgår till 38 procent, vilket är den högsta andelen sedan 1997. Intrycket av stabilitet i opinionen dominerar – även om andelen som tycker att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato är den lägsta sedan 1995 och den näst lägsta sedan mätningarna påbörjades 1994.

Nato-motståndet är störst bland Vänsterpartister, följt av Miljöpartister, Socialdemokrater, Sverigedemokrater, Centerpartister och Kristdemokrater. I samtliga partiers sympatisörsgrupper är Nato-motståndarna fler än Nato-anhängarna, även om skillnaden är minst bland Folkpartister och Moderater. 
 
Finns det då inget ljus i tunneln för de som önskar att Sverige överger den militära alliansfriheten och söker medlemskap i Nato? Jo kanske. Under vintern och våren 2013 utbröt något så ovanligt som en intensiv försvarsdebatt i Sverige. Inför Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen rönte det stor uppmärksamhet när överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson i en intervju med Svenska Dagbladet förklarade att Sverige vid anfall högst kunde försvara sig under en veckas tid: ”Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.” Plötsligt handlade försvarspolitiken och Sveriges beroende av militär hjälp utifrån vid händelse av angrepp högt upp på den politiska dagordningen. Vid den efterföljande Folk och Försvars-konferensen flirtade också Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen med Sverige och förklarade att Sverige skulle hälsas varmt välkommen som medlem i organisationen.

I en Sifo-undersökning som genomfördes i samband med dessa händelser visade det sig att motståndet mot ett svenskt medlemskap hade minskat. På frågan ”Tycker du att Sverige ska gå med i försvarsalliansen Nato eller tycker du inte det?” svarade 29 procent ja, 32 procent nej och 39 procent vet ej. Resultaten visade på en betydligt mer Nato-positiv inställning än i en tidigare Sifo-undersökning från maj 2011, där 22 procent svarade ja, 50 procent nej och 28 procent vet ej på frågan om svenskt Nato-medlemskap. I en motsvarande undersökning från Sifo i maj 2013 uppgick anhängarna av ett svenskt Nato-medlemskap till 32 procent och motståndarna till 40 procent.

Så visst går Nato-opinionen att påverka. Det kan vara på väg att hända något. Men så länge som inget av de politiska partier som vill att Sverige skall söka medlemskap i Nato tycker att frågan är tillräckligt viktig att ta strid för, så talar det mesta för att svenskarna Nato-skepsis kommer att bestå. Ingenting förändras av sig själv.

 Boken Vägskäl är en mastig volym med 43 kapitel fördelade på nära 800 sidor. Hela boken finns nu tillgänglig på SOM-institutets hemsida. Mitt kapitel kan läsas och hämtas här

1 kommentar:

Orion77 sa...

Sverige spelade högt under kriget 1939 -- 1945. Under Tysklands snabba framgångar de första åren låg man lågt och undvek att irritera den segerrike, sålde järnmalm mm dit. Samtidigt rustade man upp kraftigt. Längre fram, när krigslyckan hade vänt och utgången kunde skönjas, sadlade man om och närmade sig de Allierade. Vid freden hade Sverige nått en aktningsvärd militär position. Man trodde då felaktigt att den gynnsamma utgången för Sveriges del var vår egen förtjänst. Formeln "Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig" blev ledstjärnan för Sverige under många år, och man trodde att denna paroll skulle skydda oss från övergrepp.

Om Sverige hade drabbats av samma öde som Norge och Danmark är jag övertygad om att en anslutning till försvarspakten NATO vid paktens bildande hade blivit självklar även för oss. I stället invaggades Sveriges folk av sina ledare i en bedräglig säkerhet; vi skulle av egen kraft klara oss igenom varje kommande utrikespolitiska kris. Allteftersom tiden gick förföll emellertid vår försvarsförmåga för att nu, enligt ÖBs egen bedömning, endast kunna hindra ett fientligt angrepp i ca en vecka. Under tiden hoppas man att bistånd skall komma.

I detta läge framstår Sveriges anslutning till NATO som den enda tillgängliga lösningen. Att bygga upp en egen, tillräcklig försvarsförmåga skulle ta mycket lång tid och kosta enorma resurser. Vi förfogar varken över det ena eller det andra. Dessutom har vi sedan 1994 ett begränsat samarbete med NATO genom Partnership for Peace, PfP.

Nu erfordras att statens ledning utför just det som är dess huvuduppgift: Att leda riket. Identifieringen av problemet är i detta fall enkel: Att säkra Sveriges oberoende. Medlet för detta är lika uppenbart: Regeringen måste äntligen ta tag i opinionsbildningen och leda landet i rätt riktning. En anslutning till försvarspakten NATO måste ske med medborgarnas samtycke och vilja.