2017-07-20

Hur värnar vi demokratin - i ljuset av Trump och utvecklingen i Polen?

Med klar majoritet - 235 röster mot 192 - röstade det polska parlaments underhus idag igenom ett lagförslag som stärker regeringens kontroll över rättsväsendet och som innebär att samtliga ledamöter av Högsta domstolen avsätts. Förslaget är en av flera lagändringar som begränsar rättsväsendets oberoende i Polen.

I USA har president Donald Trump attackerat rättsväsendet, bland annat genom att flera gånger uttala sig nedsättande om enskilda domare och domstolsbeslut. Trumps beslut att avskeda FBI-direktören James Comey samtidigt som FBI undersökte Trumps kopplingar till Ryssland uppfattades av många som ett angrepp på det amerikanska rättsväsendets oberoende.

Parallellt med angreppen på det oberoende rättsväsendet florerar konspirationsteorier om att massmedia "mörkar" sanningar om bland annat invandring, och antisemitiska tankefigurer om att miljardären George Soros finansierar och indirekt styr den amerikanska proteströrelsen mot president Donald Trump.

Den politiska demokratin består av två grundkomponenter - folkviljans förverkligande och mänskliga rättigheter. Utöver dessa brukar vikten av ett oberoende rättsväsende lyftas fram. Komponenterna hänger samman. En demokratisk stat där medborgarna i fria val beslutar att avskaffa till exempel yttrande- mötes- och tryckfriheten kan knappast längre göra anspråk på att kalla sig för en demokrati. Folkviljans förverkligande kräver mänskliga rättigheter för att kunna mobiliseras och komma till uttryck. Ett oberoende rättsväsende är viktigt för att en regering inte ska kunna använda domstolarna till att sätta åt oppositionen och bruka lagarna till att stärka sin egen makt.

Det är inte bara i USA och Polen som vi på senare tid i västliga demokratier har kunnat iaktta angrepp på de mänskliga rättigheterna. Jag vill vara tydlig på denna punkt: om lagar om mänskliga rättigheter står i vägen för att ta itu med extremism och terrorism så kommer vi att ändra dessa lagar, sa till exempel Storbritanniens premiärminister Theresa May efter att sju människor dödats i ett brutalt dåd i London för några veckor sedan.

Hur ska vi då bäst skydda de mänskliga rättigheterna i de västliga demokratierna och i Sverige i dag? Vi kan inte längre förutsätta att auktoritära, nationalkonservativa partier med populistisk retorik som till exempel Sverigedemokraterna varaktigt utestängs från politiskt inflytande. De mänskliga rättigheterna har ett ganska starkt grundlagsskydd i Sverige i dag. Men de är inte huggna i sten.

En möjlighet vore att  införa en Författningsdomstol med uppgift att pröva nya lagars förenlighet med grundlagen. Jag har länge varit motståndare till en sådan. Jag delar kollegan Bo Rothsteins uppfattning att sådana domstolar riskerar att bli politiserade, men utan möjlighet för medborgarna att utkräva politiskt ansvar. Det är också svårt att hitta belägg för att sådana domstolar eller motsvarande institutioner är effektiva och verkligen utgör ett starkt värn för de mänskliga rättigheterna.

Jag är fortfarande motståndare till en svensk författningsdomstol. Men kanske börjar mitt motstånd vackla? Jag ser gärna en förutsättningslös diskussion om hur en sådan domstol skulle kunna arbeta för att se till att vi inte får en utveckling där de grundlagsskyddade mänskliga rättigheterna urholkas genom annan lagstiftning. Eller finns det andra sätt att starkare värna de mänskliga rättigheternas ställning? Det vi nu ser hända i Polen och USA är en varningssignal som måste tas på allvar.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Vi borde lägga vår energi på att vinna valen istället. I slutändan vinner aldrig juristerna över politikerna.

Alex. A.

Anonym sa...

Bra sagt Alex. Med bra politik blir dessa frågorna irrelevanta.

Jacob

Anonym sa...

Forfattningsdomstolar Kan politiseras! Jaha, Och sa var Det I Polen. Och I
Sverige har I decennier (s) utett ledamoterna i HD. I Polen kommer domare aatt
utses av ett rad som till halften bestar av politiker Och till halften av
jurister som nominerats av sejmen. Ska domarkaren utse sig sjalv ? Notabelt
att sv medier som vanligt inte informerar I sak utan sjunger med anglarna

Anonym sa...

Finns ingen anledning till att oroa sig för det amerikanska rättsväsendets oberoende.
Vad som är alltmer oroande är situationen i Sverige. Den ena rapporten efter den andra kommer ut på nätet och kan inte vara helt tagna ur luften.
Skriver Judith Bergman fake news eller dagens situation i sin artikel "Sweden: A failed state?"

https://www.gatestoneinstitute.org/10605/sweden-failed-state

Jan Wiklund sa...

Bästa sättet att värna demokratin torde vara det som 30-talets svenska socialdemokrati använde: att värna om underklassens inkomster.

Detta är ju något som dagens s.k. demokrater vägrar - de värnar istället om "marknadskrafterna", med resultat att vi har en arbetslöshet på mer än 10 procent i Europa.

Fantastiskt nog var det precis på det sättet nazismen kom till makten i Tyskland 1933 - alla andra värnade om "marknaden", nazisterna var de enda som tog ansvar för folks levnadsstandard, se t.ex. http://www.gp.se/n%C3%B6je/bj%C3%B6rn-elmbrant-innan-m%C3%B6rkret-faller-ska-30-talet-hinna-ikapp-oss-1.130064. Men detta tycks man ha glömt.

Anonym sa...

Artikeln på "Gatestone institue" är så överdriven att den måste klassas som just fake news.
Bara det faktum att författaren påstår att det finns "no-go" zoner i Sverige visar hur verklighetsfrämmande artikeln är.

Anonym sa...

Klart vi ska ha någon form av författningsdomstol, den ska inte döma den enskilde politikern, domen i pressen är hård ändå, men genom att vara tydlig med reglerna, att reglerna är centrala, att de följs, så minskar risken för trollerier, konspriationsteorier och missnöjespolitik, en författningsdomstol ska främst på förhand ge politikern vägledning, om var gränserna går, mellan vad som är demokratiskt riktigt, spelreglerna, tex att det är olagligt att kränga iväg Riksarkivet eller Kungl biblioteket till en privat samlare….

I dessa postmorderna tider, är ingenting längre självklart, Herrejösses-liberalerna kan få för sig att våra muséer och arkiv är politiska propagandavapen, och få för sig att kränga iväg skiten :-) Det har hänt förr, och Talibaner och IS-tomteskäggen är livrädda för fakta och kunskap,

Med en oberoende instans, som talar om hur det är, med de lagar som styr våra lagar, (och vilka lagar som styr de som ska döma över våra lagar), så behöver det inte bli så politiserat, och det som är politiserat, för det är ytterst allt, tom domstolsverket som inrättades för att normera lönebildningen och karriärvägarna hos domarkåren - så måste detta inte vara ett hinder, utan att skydd, precis som våra folkvalda är ett skydd i tinget för våra domare. S.W

Anonym sa...

Artikeln på "Gatestone institue" är så överdriven att den måste klassas som just fake news.
Bara det faktum att författaren påstår att det finns "no-go" zoner i Sverige visar hur verklighetsfrämmande artikeln är.

Anonym sa...

Ett folk som inte förstår bättre förtjänar inte demokrati, typ?

Anonym sa...

En författningsdomstol behövs. Saken har diskuterats länge i landet, men politiska krafter (vilka de nu är) tycks inte vilja bli granskade. Grundfrågan, om hur vi värnar demokratin, är delikat. I Sverige ser vi hur politikerna fattar beslut som är mycket tveksamma för landets framtida status. Många tycks se detta och det politiska landskapet ändras därmed. Med demokrati menas väl att en majoritet i fria val får välja landets styre. Om en demokrati styrs på ett sätt som avviker mot en majoritet av landets röstberättigade medborgares åsikter sker på sikt en förändring. Man kan hävda att USA och Polen går in i förhållanden som är odemokratiska, men val har genomförts. Svaret på frågan skulle kunna vara: För att värna demokratin måste vi manipulera den röstberättigade valmanskåren. Hur tilltalande känns de vinklingen?

Anonym sa...

Anonym 4:57 em

Tyvärr är det nog du som är "verklighetsfrämmande". Det finns ingen blindare än den som inte vill se.