2011-09-23

SNS ber om ursäkt. Jakten på ett förlorat anseende

Uppdaterat den26 september kl 10.20: SNS krishantering går vidare. Nu meddelas att SNS VD Anders Svedin - vilket jag förutspådde i uppdateringen nedan - avgår: En viktig del av SNS arbete utförs av forskare som engageras för att belysa viktiga samhällsfrågor. SNS väljer ämnen och författare till rapporterna. Däremot tar SNS som organisation inte ställning till slutsatserna. Forskarna är själva fria att formulera sina budskap. Detta är en av SNS hörnstenar. Det var därför fel när SNS forskningschef blev hindrad från att delta i den diskussion som följde efter publiceringen av rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” för ett par veckor sedan. För detta har SNS VD Anders Vredin bett om ursäkt.

SNS styrelse och Anders Vredin har gemensamt kommit överens om att han lämnar verksamheten, men kvarstår som VD till dess att en ersättare har kommit på plats. Rekryteringsprocessen inleds omedelbart.

SNS styrelse har beslutat att sammankalla organisationens högsta beslutande organ, Förtroenderådet. En kallelse skickas ut under denna vecka. Avsikten är att ge Förtroenderådet en möjlighet att pröva hur den uppkomna krisen har hanterats, att diskutera olika sätt att förstärka förtroendet för organisationen och ta ställning till den handlingsplan som styrelsen har upprättat för att liknande problem inte skall uppstå i framtiden.

Styrelsen beklagar djupt den uppkomna situationen. SNS ska obetingat respektera och främja forskningens frihet och forskarnas oinskränkta rätt att uttrycka sig.

Klokt och nödvändigt beslut av SNS som nu tagit ytterligare ett steg på den långa vägen mot ett återupprättat förtroende.


Uppdaterat den 23 september kl 22.30:
I kväll meddelade professor Bo Rothstein - som publicerat flera böcker på SNS - att han tillsammans med sina kollegor Carl Dahlström, Marcia Grimes och Johannes Lindvall hoppar av arbetet med 2012 års Demokratirådsrapport för SNS. Skälet uppges vara att vad SNS-ledningen nu gjort kan inte göras ogjort och det gör att vi skulle få en helt hopplös diskussion om rapportens förutsättningar och vår integritet som forskare i stället för om innehållet i vår rapport. Rothsteins avhopp väger tungt och innebär att det nu blir svårare för SNS att rekrytera kompetenta forskare som är angelägna om sin integritet. Det är ingen vågad gissning att Anders Vredin - trots sin pudel - måste avgå för att förtroendet för SNS skall kunna återställas.

Se även artikeln på DN Debatt av sju ledamöter av SNS förtroenderåd här.

*

För några dagar sedan utbröt en kritikstorm mot näringslivsanknutna SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Såväl forskningschefen Laura Hartman och statsvetarprofessorn Olof Petersson lämnade SNS med omedelbar verkan, efter att SNS ledning på ett sätt som strider mot den akademiska friheten försökte begränsa Laura Hartmans möjlighet att fritt få presentera sina forskningsresultat. Konflikten kretsade kring rapporten "Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?" som visade att det var tveksamt huruvida de senaste 20 årens privatiseringar givit några kvalitets- eller effektivitetsvinster i välfärden. Debattörer på högerkanten och borgerliga ledarskribenter rasade mot detta majestätsbrott.

Kritiken mot SNS försök att belägga sin forskningschef med munkavle väckte stark kritik i akademiska kretsar, där stödet för den fria forskningen är starkare än vad som tycktes vara fallet inom näringslivet. Nationalekonomen Andreas Bergh skriver: Det lär bli svårt för SNS att undvika bilden att av att ha kompromissat med den akademiska friheten när finansiärerna markerade missnöje. Sociologen Stefan Svallfors uppmanar i ett brev Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) att som forskningsfinansiär inte stödja en organisation som istället för att stödja ett fritt sanningssökande i stället försöker undergräva det. SNS eget vetenskapliga råd, under ledning av professorn i internationell ekonomi Harry Flam, skriver i ett uttalande att Det sätt på vilket SNS ledning har hanterat kritiken mot boken "Konkurrensens konsekvenser" har allvarligt skadat förtroendet för SNS.

SNS varumärke befinner sig således i fritt fall. Själv efterlyste jag inledningsvis en förbehållslös ursäkt från SNS som ett första steg att hejda det fria fallet: SNS har nu en tuff resa att göra för att återskapa sitt förtroende. En förbehållslös ursäkt för sitt sätt att hantera debatten kring rapporten "Konkurrensens konsekvenser" vore åtminstone en början.

Och i dag kom ursäkten! SNS VD Anders Vredin medger att SNS agerat felaktigt och han tar på sig det fulla ansvaret för de begångna felen: Med facit i hand inser jag naturligtvis att jag har hanterat frågan bristfälligt, vilket jag ångrar djupt. Det vill jag be om ursäkt för. Både till de inblandade men också till SNS som organisation. Vredin betonar att SNS-forskare ska ha full akademisk frihet och trovärdigheten för detta ska inte ifrågasättas. (...) Den mest omedelbara åtgärden är naturligtvis den att be Laura Hartman och Olof Petersson om en ärligt menad ursäkt.

Det är utmärkt att Anders Vredin ber om ursäkt och ursäkten är en nödvändig förutsättning för att SNS skall kunna återvinna sitt förlorade anseende i den akademiska världen. Nästa steg bör bli att bejaka kravet från SNS eget vetenskapliga råd att snarast utarbeta och offentliggöra en tydlig och klar policy för att liknande fel inte ska upprepas.

5 kommentarer:

Anonym sa...

En ursäkt räcker inte. Vredin bör avgå. Han är visserligen forskarutbildad på Handelshögskolan i Stockholm, men verkar helt ha missat hur man uppträder gentemot kollegor och personal.

Marta Axner sa...

alltså, om man läser ursäkten noga så ber han ju inte om ursäkt för att han försett anställda med munkavle och kompromissat forskarnas frihet, utan för att han inte stoppade rapporten på ett tidigare stadium. inte mycket till ursäkt, alltså.

jag har svårt att tro att han sitter kvar ens månaden ut.

Nemokrati sa...

Den som inte fattat att SNS är en rent högerpolitisk institution har kanske lite svårt att utläsa en förkortning - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, där det förstnämnda håller i taktpinnen och det senare hamnar på undantag.

Nemokrati sa...

Det dröjer inte heller länge förrän det kollegiala beslutsfattandet upphör inom akademin och institutionerna som istället ska styras av en enväldig (näringslivstillsatt?) ledare, i bästa fall forskarutbildad professor http://komigenuva.wordpress.com/2010/03/16/anti-demokratiska-universitet/

Att akademiker inte höjer rösten mer mot detta är obegripligt. Det fria ordet är på utdöende.

Åke Wredén sa...

I debatten på Newsmill om SNS, där Ulf Bjereld deltagit, har jag pekat på enögdheten i en del kritik mot SNS, med tanke på att smama kritiker var helt tysta när SNS i flera år hade ett projekt där en av huvudfrågorna var förslag om radikalt försvagat grundlagsskydd för det fria ordet.
Detta inlägg har jag i dag utvecklat med en redogörelse för kritiken mot SNS-förslagen om att ta bort Tryckfrihetsförordningen.

Detta finns på http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/22/sns-kritikerna-var-tysta-n-r-petersson-kampanjade#comment-303848

Vänliga hälsningar
Åke Wredén
Eksjö
wredenblogg.blogspot.com
aw.skriftstall@telia.com