2010-08-02

Piratpartets valmanifest - frihetligt eller marxistiskt?

I dag presenterade Piratpartiet sina tre Valmanifest inför höstens val. De tre manifesten är indelade efter vad Piratpartiet beskriver som sina tre kärnfrågor: integritet, kultur och kunskap.

Piratpartiet har inför riksdagsvalet 2010 ställts inför ett strategiskt vägval. I vilken utsträckning skall partiet formulera en konkret politik för de traditionella politiska sakområden som sannolikt kommer att dominera valrörelsen 2010? Formulerar partiet en politik som spänner över flera sakområden riskerar man inre splittring och att tappa de väljare som röstade Pirat i Europavalet som en protesthandling. Men om partiet inte breddar sin politik riskerar man i stället att komma bort i valrörelsen.

Piratpartiets valmanifest innebär ett tydligt steg i riktning mot att utveckla ett brett sakpolitiskt program. Det bedömer jag också som en nödvändig väg om partiet vill sätta varaktiga avtryck i svensk politik, vid sidan av de avtryck partiet redan gjort i enskilda sakfrågor som t ex fildelningsproblematiken.

På det stora hela lyckas Piratpartiet formulera ett manifest som hänger samman och som lyckas länka en genomtänkt samhälls- och människosyn till konkreta sakpolitiska krav. Piratpartiet lyckas också undvika att i formulera detaljerade förslag som skulle kunna avfärdas genom att de uppfattades som alltför udda eller världsfrånvända.

Piratpartiets utgångspunkt är att vi lever i en epok där industrisamhället fasas ut och ersätts av ett informationssamhälle. Den språngartade kommunikationsteknologiska utvecklingen ställer oss inför nya frågor och inför nödvändigheten att i centrala avseenden förändra samhället och lagarna. Kunskap och information blir centrala drivkrafter på ett helt annat sätt än tidigare, och dessa drivkrafter måste i demokratisk anda komma alla människor till del. Därför är Piratpartiet motståndare till patent och till gällande upphovsrätt, och förespråkar en öppen källkod, fri tillgång till alla forskningsresultat och en förnyad upphovsrätt som möjliggör fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande och spridning av kultur.

Piratpartiets samhällssyn kan faktiskt beskrivas som en marxistisk historiematerialism anpassad för informationssamhället. Marx menade att varje stadium av produktivkrafternas utveckling motsvaras av ett bestämt produktionsförhållande. Med produktivkrafter avses arbetsredskap, teknik, vetenskap och mänsklig arbetsförmåga. Med produktionsförhållanden avses det sätt varpå produktionen av varor och tjänster är organiserad i ett samhälle, med särskild betoning på vem som äger eller kontrollerar produktionsmedlen.

När produktivkrafterna nått en viss utvecklingsnivå kommer de i konflikt med de rådande produktionsförhållandena. Sättet att organisera produktionen av varor och tjänster i ett samhälle blir ett hinder för produktivkrafternas fortsatta utveckling. Feodalsamhällets ordning med livegna bönder bundna till en feodalherre blev t ex ett hinder för den omvälvande industrialisering som teknikutvecklingen möjliggjorde. Därmed blev den feodala ordningen dömd att gå under och att ersättas av en kapitalistisk ordning.

På samma sätt innebär dagens patent- och upphovsrätt ett hinder för dem samhällsutveckling som möjliggörs av den nya kommunikationsteknologin. Därför måste de rådande produktionsförhållandena i termer av upphovsrätt och patent avvecklas och ersättas av regelverk som motsvarar dagens verklighet.

Nu är jag inte så säker på att att alla Pirater känner sig så bekväma i en sådan marxistiskt inspirerad analys. Piratpartiet är ett frihetligt, individualistiskt parti, där individens frihet och frigörelse har en central plats.

Men parallellen kan ändå föras ett steg längre. Konflikten mellan produktivkrafternas utveckling och de rådande produktionsförhållandena tog sig enligt Marx på det politiska planet uttryck i klasskamp. I Piratpartiets informationssamhälle utspelas denna klasskamp mellan å ena sidan de kapitalistiska bolag och monopol som profiterar på rådande patent- och upphovsmannarätt och å andra sidan de kreatörer och nätverk som nu fjättras av rådande lagar och regelverk. Richard Florida har benämnt den senare gruppen som den kreativa klassen, Manuel Castells kallar dem för informationsproducenter, jag och Marie Demker har använt beteckningen fria logotyper. Svaret på frågan om Piratpartiets valmanifest är frihetligt eller marxistiskt kan faktiskt besvaras med: Både och!

Visst är Piratpartiets valmanifest en kompromiss och det saknas inte interna kritiska röster. Men inför den stundande valrörelsen har partiet ändå skickligt undvikit att gå i de vanligaste fällorna. Partiet har t ex undvikit att kräva att sexköpslagen rivs upp, trots att det finns ett visst stöd för en sådan linje internt i partiet. Svagheten i många av förslagen är i stället att de är realpolitiskt omöjliga att genomföra under en nära framtid. Starka finansiella intressen står bakom gällande upphovsmannarätt och patenträtt och många av dessa regelverk garanteras av mellanstatliga överenskommelser. De konkreta förslagen riskerar att reduceras till demonstrationspolitik. Men samtidigt är det befriande med ett parti som i ett valmanifest vågar vara visionärt.

Men ett valmanifest ger ingen riksdagsplats. Piratpartiet lyckades med stor framgång i Europavalet mobilisera ungdomsväljare, protestväljare och övriga väljare i långt större utsträckning än vad de flesta bedömare hade trott. Riksdagsvalet innebär en svårare utmaning, eftersom fokus i valrörelsen kommer att ligga på traditionella vänster-högerfrågor och på de båda block som slåss om regeringsmakten.

Men ingenting är omöjligt. Har Piratpartiet lite tur med dagordningen och om de även denna gång kan mobilisera ungdomsväljare och en de protestväljare som inte vill rösta på Sverigedemokraterna så kan faktiskt allt hända.

24 kommentarer:

Nemokrati sa...

Jag håller inte med. Piratpartiet tar ju inte ställning i fördelningspolitiken, eller rättare sagt så gör man ju det, genom att ställa sig "neutrala i fördelningspolitiska frågor" vad det nu ska betyda. Dock har Engström tydligt markerat att hans husgudar är Hayek och Friedman - som var benhårda motståndare till skatteuttag och förespråkar som nyliberaler nattväktarstaten. se http://komigenuva.wordpress.com/2009/04/23/piratpartiets-ideologi/
Falkvinge har blivit intervjuad och då tydligt markerat en linje till höger om moderaterna. se http://komigenuva.wordpress.com/2009/06/06/valfard-och-demokrati-inte-piratpartiets-ultakapitalism/ Vidare har de inte tagit ställning mot regeringens krav på förhandscensur av SVT:s programutbud, vilket är märkligt med tanke på vad de säger sig stå för http://komigenuva.wordpress.com/2010/04/04/regeringen-infor-tv-censur-bryr-sig-piratpartiet/
Anledningen till att man är för sexköp är ju just också den nyliberala ideologin som förespråkar en helt avreglerad marknad - där både drog-, vapen- och sexhandel skall vara fri.

se även http://komigenuva.wordpress.com/2009/05/20/det-hogerneutrala-piratpartiet/

och
http://komigenuva.wordpress.com/2009/02/26/bostader-jobb-utbildning-piratpartiet-couldnt-care-less/

och
http://komigenuva.wordpress.com/2009/04/17/populistiskt-utspel-av-engstrom/

och
http://komigenuva.wordpress.com/2009/02/18/ar-inte-nattvaktarstaten-en-polisstat/

klara sa...

Jag vill ju då bara säga att jag anser att analysen i det här blogginlägget är spot on :)

Jacob Hallén sa...

Du har gjort en mycket klarsynt analys, Ulf. Jag önskar att viss av våra egna medlemmar hade lika stor insikt. Tyvärr så går väl idealism och engagemang hand i hand med ett rätt stort mått av omognad.

Mab sa...

Ulf:

Jag måste instämma i de positiva kommentarerna ovan. Väldigt välskrivet och läsvärt.

Jacob:

Då är det tur att din ålder och visdom inte hindrar dig från att sätta igång att förminska och förlöjliga andra partimedlemmar på en utomstående blogg. Utan att det fanns minsta fog för det.

Med risk för att stöta mig med dig måste jag säga att din kommentar här gjorde att den höga aktning jag hyst för dig och ditt omdömme fick sig en rejäl törn. Två fel gör aldrig ett rätt.

minata sa...

Jag har följt Piratpartiet sedan dess start och har analyserat ideologin bakom partiet. Har funnit att nyliberalism som den är definierad av Frihetsfronten ligger närmast. Och mycket riktigt - Henrik Alexandersson, Frihetsfrontens ordförande, är Piratpartiets tjänsteman i Bryssel.
Kopplingen till kommunism är uttalandena på Vänsterpartiets kongress 2008 när "fri fildelningsmotionen" antogs som en seger i kampen mot äganderätten.
Jag som skriver detta är organiserad broderskapare och upphovsman. Mina verk (kompositioner) tappar jag kontrollen från dag ett och verken får status av Public Domain efter år fem om manifestet blir verklighet. Därför är jag svuren fiende till Piratpartiet och socialdemokraten Erik Laakso som uppmanar till en taktisk röst på Piratpartiet är en infiltratör.

Nemokrati sa...

Det som är viktigt i det här valet är att Vänstern går framåt - annars får vi en minoritetsregering ledd av den moderata alliansen med SD som stödparti. Och det är en veritabel katastrof. Att PP inte talar klarspråk beträffande sin radikalt nyliberala hemvist - till höger om moderaterna - spär på katastrofscenariout för de lär inte ta några röster från SD med tanke på att de har diametralt motsatt uppfattning i invandringsfrågan, däremot från V vilket leder till en ännu mörkblåare fördelningspolitik - se http://komigenuva.wordpress.com/2010/08/01/utforsaljningen-av-sverige-fortsatter-sa-gor-aven-mauds-segertag-ut-ur-riksdagen/

Unknown sa...

minata,
Om vänsterpartiet anser att en slopad upphovsrätt är en seger mot äganderätten är de något oinsatta i frågan. Eftersom upphovsrätten är en begränsning i äganderätten måste en slopad upphovsrätt därmed alltid vara en stärkt äganderätt.

Kontrollen över dina verk tappar du redan idag redan i ögonblicket du gör dem tillgängliga för dina medmänniskor. I den mån nuvarande lagstiftning ger dig någon sådan kontroll i teorin, om än inte i praktiken, så är avsikten med det hela inte att tillfredställa något eller någon rätt, behov eller krav du som skapare kan tänkas ha. Upphovsrätt har vi för att uppmuntra dig att skapa verk som hamnar i allmänhetens ägo. Det gäller därefter att sätta förutsättningarna sådana att det skapas ett maximalt antal verk i erforderlig kvalitet som tillgängliggörs till medborgarnas fördel på ett sådant sätt medborgarna finner lämpligt. Om vi exempelvis gemensamt bedömer att nyttan av att få tillgå en mindre mängd verk, som exempelvis kanske inte inkluderar dina, efter fem år istället för att behöva vänta i 70 år efter diverse artisters död för att tillgå en potentiellt större mängd, då kan vi utan hänsyn taget till några ”kreatörer” välja att göra så.
Du förstår, ”kreatörerna” är här inte part i målet. Upphovsrätt är en konstruktion som bara har en förmånstagare och bara en part. Medborgarnas behov av verk regleras med självpåtagna begränsningar i medborgarnas äganderätt som incentivsystem. Den ohomogena och anonyma massan kreatörer reagerar på dessa incentivsystem och de justeras tills erforderlig effekt uppnåtts. Det finns inget krav att ”kreatörer” ska vara nöjda eller att de ska utgöras av en konstant grupp människor.

morr sa...

Jag tycker det är fascinerande att folk klassar PP som nyliberala kommunister... och sedan väljer de att störa sig på den halvan som de inte gillar.

Nemokrati: Det spelar ingen roll vart PP:s medlemmar "hör hemma" politiskt. Alla har rätt till en politisk åsikt i PP:s samhälle, däremot så har alla enats om att lägga det åt sidan för att få fram det samhället.

Phelerox sa...

Klockren analys!

Anonym sa...

Vad gör socialdemokraterna i Göteborg när de står med alla fingrarna i syltburken i Sveriges värsta korruptionshärva någonsin? De går till frontalangrepp mot alla kritiker för att avleda all uppmärksamhet från muthärvan. Precis som WikiLeaks Julian Assange beskriver hur alla kriminella bedragare som man avslöjar reagerar genom att attackera budbäraren för att tillintetgöra budskapet. Socialdemokraterna lär verkligen avsky WikiLeaks, som hotar deras existens även i Sverige.

Ulf Bjereld sa...

Tack för alla uppskattande kommentarer!

Nemokrati och Minata: Det finns såväl nyliberaler som vänsterorienterade personer inom Piratpartiet. Ser man däremot till Piratpartiets dokument så finner vi mer av ett liberalt inspirerat individualiserat rättighetstänkande än ett vänsterorienterat jämlikhetstänkande. Samtidigt är Piratpartiets samhällsanalys - som jag visade i bloggpposten - kraftigt inspirerat av en marxistisk historiematerialism. I vårt gemensamma kapitel i antologin "Kunskap, Kommunikation, Kontroll" (red. Klara Tovhult) karaktäriserar jag och Marie Demker Piratpartiet som ett s k "virtue party" (dygdeparti). Se http://kkkinfo.se

Nemokrati sa...

Jag tycker inte att man kan nonchalera de uttalanden som t ex Falkvinge har gjort, respektive de lärofäder som Engström uttryckligen säger att Piratpartiet bygger sina ställningstaganden på. Det är mörkblåa idéer längst ut på högerkanten, just de mörkblåa krafter som hyllade Chile som ett ekonomiskt mirakel under Pinochetregimen - och där fanns ingen yttrandefrihet, det kan man inte påstå. Det handlar ju inte bara om några kråkfötter på ett papper utan en idétradition. Dessutom är ju jag inte marxist för att jag står till vänster, eftersom jag anser att Marx hade helt och hållet fel, det är idéerna som styr utvecklingen och inte de materiella förhållandena. Den idéstyrningen har i sin tur religiösa rötter - och som tradition har det levt kvar inte minst inom akademierna där filosofin ju var så att säga det första ämnet (det alla var tvungna att läsa) och dessförinnan teologin. Och det är ju också Piratpartiet ett levande bevis på - de följer de nyliberala trossatserna till punkt och pricka som på en höger-vänsterskala ligger långt ut till höger.

Thomas Tvivlaren sa...

@Ulf Bjereld: Mycket bra analys!

@Minata: "Jag som skriver detta är organiserad broderskapare och upphovsman."

Och för att redovisa fakta även Piratpartiets hederstroll. Den intresserade kan jämföra Minatas besöksfrekvens och inläggsfrekvens med ex. Falkvinges på PP:s forum. Inte illa av en person som uttryckligen är ärkefiende till PP...men måhända en aning "trolligt".

@Nemokrati: Nja, jag själv kommer ju från vänsterflanken som f.d. sosse. Det finns många andra med politiska rötter på samma sida blockgränsen inom PP.

Frihetligheten är för mig det viktiga i samklang med vurmen för medborgarrätt och demokrati. Det mest spännande är dock informationspolitiken som vi själva knappt kan förutse men som dagligen växer fram. Där har jag själv sett många exempel som spänner över i princip hela politiska färgskalan som potentiellt platsar som framtida piratfrågor.

Thomas Tvivlaren sa...

@Nemokrati: Sorry, jag glömde.

Att Falkvinge och Engström bottnar i andra föredömen än jag själv hindrar inte att vi kan enas om piratfrågorna. Det säger sig självt att om man som Falkvinge beskriver sig som ursprungligen ultrakapitalist så är man troligtvis mer benägen att citera Edmund Burke än George Orwell... Att innehållen i båda citaten dock är högst pirattypiska är det intressanta och det som på sätt och vis faktiskt är en stor styrka för PP. Vi har en otrolig bredd inom partiet som gynnar fritt tänkande och med största sannolikhet även partiets framtida utveckling.

Detta givetvis avhängigt att partiet inte blir toppstyrt som de flesta andra stora partier av idag.

gustav sa...

Jag måste säga att det är en lite konstig och haltande analys som får Nemokrati att beteckna PP som "nyliberala" (denna värdelösa term, när skall vi skrota den? det är slentrianmässig kultursidesnivå på den...).

Helt klart är att en majoritet av de mest väl synliga företrädarna för PP kommer från liberalt håll. Falkvinge, HAX, Engström, med flera. Likaså är många av PP:s supporters i bloggvärlden liberaler.

Dock, och här kommer den springande punkten, begränsar sig det generella anammandet av dessa liberalers åsikter inom PP till sociala och civilrättsliga frågor. Inte ekonomiska eller fördelningspolitiska. Nu kan man ju hävda att det är ett tecken på nyliberalism att inte snacka fördelningspolitik 24/7, men om man skall tillämpa utelämnandekriteriet som ett bevis på att någon står för motsatsen till det som inte nämns utan bara antas, då blir det väldigt snurrigt.

Jag kommer själv från vad man kan kalla det nyliberala, libertarianska eller klassiskt liberala hållet, men jag prioriterar just sociala och civilrättsliga frågor framför de hårda ekonomiska. Det är därför jag sympatiserar med PP, eftersom de är principfasta och pålitliga vad gäller de här frågorna. Men i en hel del frågor gäller detsamma även många för vänstern, särskilt det som kallas frihetlig eller antiauktoritär vänster.

För övrigt anser jag att den som bara dömer ut Hayek och Friedman som "långt till höger" och därför utan förtjänster har minst sagt dålig koll. De är rätt mycket bredare än så och har många allmängiltiga funderingar och teorier, som man kan sympatisera med oavsett höger/vänster-inriktning. Särskilt Hayek. Och att dra in Pinochettjafset är ju så tydlig guilt by association att det är löjligt; Skall jag börja babbla om Gulag och bolsjeviker för att matcha nivån, eller?

Alex sa...

Jag kan rekommendera den här uppsatsen: http://tinyurl.com/32emed6 Så här lyder sammanfattningen:

"Produktionskostnaderna för en rad olika varor sjunker i snabb takt. Resultatet blir att en allt mindre del av befolkningen arbetar med direkt materiell produktion. Det talas om tjänstesamhälle och kunskapsekonomi. Samtidigt har nya, friare samarbetsformer och produktionsmetoder dykt upp i utkanten av den formella ekonomin – främst på men inte begränsat till internet. Många av våra fritidssysslor går att i viss mån betrakta som produktion, till exempel när vi tittar på och skapar Youtube-filmer, bidrar till Wikipedia, bloggar, programmerar open source-programvara, utnyttjar kommunikationsmedel som Facebook och så vidare.

Vi har sett att det finns likheter mellan hur å ena sidan den företagsinriktade managementlitteraturen och å andra sidan den autonoma marxismen beskriver denna utveckling. I arbetet ställs Free av Chris Anderson och Wikinomics av Don Tapscott & Anthony D. Williams i relation till några av de centrala teorierna i Commonwealth av Michael Hardt och Antonio Negri. Avsikten och syftet i arbetet är att utröna i vilken mån dessa verklighetsbeskrivningar från traditionellt åtskilda läger har liknande tolkningar av den samtida ekonomiska utvecklingen, i vilken mån de är förenliga med varandra men även var det uppstår konflikter.

I arbetets diskussion och slutats visar vi att de olika perspektiven är ense om hur ekonomin utvecklats. Managementlitteraturen undersöker metoder för att tjäna pengar på de fria produktionsformerna. Genom detta förordar de en typ av produktionseffektivisering som kan skynda på utvecklingen snarare än bromsa den. De olika perspektiven har olika fokus och motiv, men det betyder alltså inte att de inte kan dra åt samma håll. Fria samarbeten – det som i arbetet kallas allmänningar – behöver inte nödvändigtvis korrumperas för att någon tjänar pengar på dem. Det betyder dock inte att det inte finns konfliktytor i denna utvecklings framtid. Den kanske största frågan är hur vinsterna från effektiviseringarna fördelas."

Anonym sa...

Intressant analys. Dock delar jag inte din uppfattning:
"Svagheten i många av förslagen är i stället att de är realpolitiskt omöjliga att genomföra under en nära framtid."

Klart det går! Ibland måste man vara lite radikal för att komma någon vart.

Som alltid läsvärt ändå.
/Anders

Nemokrati sa...

Till Gustav - Du skriver: "Helt klart är att en majoritet av de mest väl synliga företrädarna för PP kommer från liberalt håll. Falkvinge, HAX, Engström, med flera. Likaså är många av PP:s supporters i bloggvärlden liberaler."

Kommer från nyliberalt håll - skulle väl det korrekta vara. Den "klassiska" liberalismen är ju just den som rusar ända tillbaks till Adam Smith och det är ju mycket neokonservativt.

Och att enbart kalla Hayeks och Friedmans vurmande för det ekonomiska "undret" Chile för "guilt-by-association" är att bagatellisera tycker jag - se gärna artikelnföljande två intervjuer ur tidskriften El Mercurio: ”Friedrich von Hayek, Leader and Master of Liberalism”

http://www.fahayek.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121

eller ”From Servitude to Liberty”

http://www.fahayek.org/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=0

i vilka framgår ett inte obetydligt demokratiförakt.

minata sa...

Rick Falkvinge är radikalare än sitt parti. I första intervjun svarade han ärligt på frågorna om innehav av barnporr som en Frihetsfrontare eller som en nyliberal eller som en libertian.
Piratpartiets vänstermänniskor reagerade och en dementi skickades ut. Där har vi Piratpartiet i dag. Tidiga januaridagar 2006 regerade Rick Falkvinge med Avskaffa upphovsrätten. På riktigt. Första backen var när Piratpartiet först vill förbjuda statliga monopol. Andra backen var femårsskyddstiden som har EU-parlamentarikern Christian Engström som pådrivare. Fortsättning följer och nya sjökort/valmanifest skall beslutas 11 augusti. Tur att man är frivillig arbetslös och kan följa dramat på heltid.

Kremlolog på Piratpartiet

gustav sa...

@Minata,
Det heter libertARIan, om du ursäktar. ;) Och ja, Falkvinge är mer radikal än partiet, det är allmänt känt.

@Nemokrati,
Nu snurrar du till det lite här, väl? Nyliberal är för det först ingen bra beteckning att använda, den är inte klargörande eftersom många bara ser det som ett simpelt invektiv och de som accepterar den mycket väl kan ha väldigt olika åsikter. Klassiskt liberal, eller bara liberal duger oftast bra och implicerar inte en massa saker i onödan.

Sedan är det extremt konstigt att koppla ihop liberalism à la Adam Smith med neokonservatism, som är en helt annan ideologi, om du nu alltså inte använder begreppet för något annat än vad det brukar beteckna. Neocons är relativt statskramande, maktfokuserade politiker med drag av korporativism; du får nog mycket svårt att associera dem med konsekventa liberaler. Sverige har knappt några namnkunniga neokonserativa debattörer alls, det närmaste vi kommer är väl Dick Erixon.

Sedan är inte min poäng med att hävda GBA att bortförklara tveksamma ställningstaganden av Friedman och Hayek, utan att man inte skall svartmåla eller förkasta deras övriga arbete enbart på basis av typ Friedman-Pinochet-korrespondensen eller artiklarna du länkar. Det är att kasta ut babyn med badvattnet och ungefär samma beteende som när högerdebattörer börjar gasta om gulag och svält och grejer så fort socialism nämns.

Nemokrati sa...

Till Gustav: Jag tycker fortfarande att du bortser från att Piratpartiet de facto följer de radikalt nyliberala maximerna mer eller mindre bokstavstroget.

Och neokonservativa har - inte minst genom Fukuyamas försorg - anammat de nyliberala principerna i sin ekonomiska politik i mycket hög utsträckning, därav den gangsterekonomiska globaliseringen i dess nuvarande form varför den avreglerade (repressiva) Nattväktarstat som Falkvinge m fl piratpartister gärna skulle se redan är i vardande, men radikala nyliberaler vill naturligtvis att det går ännu fortare - se t ex gärna Greg Grandins utmärkta artikel The Road from Serfdom: Milton Friedman and the Economics of Empire
i Counterpunchhttp://www.counterpunch.org/grandin11172006.html

eller
http://komigenuva.wordpress.com/2009/12/13/neoliberalismen-ar-en-ideologi-bland-manga-ingen-naturlag/

eller
http://komigenuva.wordpress.com/2009/02/18/ar-inte-nattvaktarstaten-en-polisstat/

Andreas sa...

PP´s samhällssyn och politik är säkerligen ljusår från marxism, möjligen att man kan använda marxism som analytiskt redskap för att förstå "den nya tiden".

jag tror att rätt ingång är: produktivkrafterna är inte längre betydelsefulla för västvärlden. Vi lever i en tid av vulgär överkonsumption av varor producerade i öst och syd. Det som förenar sex-city-sossar och PP m.fl. tror jag är rollen som konsument: Dagens ungdom vill ha allt fort och gratis och vill ogärna arbeta med annat än media. Produktion, vad är det liksom ...

minata sa...

För öppen ridå pågår en debatt i Piratpartiet (forum,bloggar) i efterdyningarna av Svarta Torsdag. Före detta socialdemokraten Jörgen L mot libertianen Carl Johan Rehbinder som inte är överens. Som broderskapare känner jag inte till termen informationsfrihet (i sammanhanget barnpåorr). Men tydligen är den välkänd som sådan bland libertianer.
Förklarligt nog ligger partiledare och vice partiledare lågt medan omskrivning av valmanifest pågår. Libertianen Carl Johan Rehbinder vill icke strida för sin syn på informationsfrihet nu i valkampanjen.
Det är ett pussel att få ihop ett valmanifest som kan antagas med konsensus. Det är slarvigt att hantera det inre partilivet. Till exempel att skriva ett valmanifest på en vecka. En styrelse (bevisligen en splittrad sådan) som ska fatta beslutet.
En spännande vecka som ger avtryck internt. De externa, bloggvärlden, media, struntar totalt i denna pågående process. Som sagt, jag är en oavlönad betraktare på heltid i detta drama, Svart Torsdag.

Scary Devil Monastery sa...

@Nemokrati

"...därav den gangsterekonomiska globaliseringen i dess nuvarande form varför den avreglerade (repressiva) Nattväktarstat som Falkvinge m fl piratpartister gärna skulle se redan är i vardande..."

Hur var det ställt här då? Är det en sak piratpartister alla är rörande överens om, oavsett blå eller röd bakgrund - vad vi bildades för och det vi har som gemensam nämnare - är det individens ställning kontra staten - mer transparens från statens sida, mer integritet och frihet för individen - och rättssäkerheten som löpord.

Ärligt talat..."nattväktarstaten" är vi lika mycket för som Jimmy Åkesson är för en etta i Rwanda.