2012-10-20

Israels bordande av Ship to Gazas fartyg EstelleI dag ansluter jag mig till ordföranden för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Peter Weideruds uttalande om Israels bordande av Ship to Gazas fartyg Estelle:

Idag på morgonen attackerade israelisk militär Ship to Gazas fartyg Estelle. Precis som för två år sedan skedde angreppet på internationellt vatten, vilket innebär ett brott mot folkrätten och synliggör brutaliteten i Israels blockad av Gaza. I rapporter jag fått nu på morgonen tycks det som att ingen enskild individ kom till skada, vilket är en stor lättnad.

Israels blockad av Gaza måste upphöra för att en fredlig och varaktig lösning mellan israeler och palestiniern skall vara möjlig. Vi förväntar oss att utrikesminister Carl Bildt fördömer Israels bordning av Estelle och för saken vidare i alla relevanta internationella sammanhang.

Estelles färd syftade inte enbart till att lindra Gaza-bornas humanitära nöd, utan också till att återupprätta Gaza-bornas grundläggande rätt att importera och exportera varor och att fritt resa in och ut ur området. I denna fråga går den humanitära och den politiska kampen hand i hand. Situationen i Gaza kan inte reduceras till ett humanitärt problem, konflikten är i grunden politisk. Estelles och Ship to Gazas styrka består i att de kombinerar ett humanitärt och ett politiskt uppdrag.

Ship to Gaza har seglat Estelle från Umeå till Gaza. Resan påbörjades i juni och Estelle är nu i mitten av oktober på väg att nå Gaza. Längs vägen har hon med sin slutdestination Gaza City gjort 20 stopp och mötts av stort stöd för Ship to Gazas grundläggande mål: att bryta blockaden av Gaza. Estelle är i sig en symbol för det samhälle och de relationer mellan folk som Ship to Gaza och miljoner vanliga människor vill bygga. Medelhavet är en länk mellan människor. De som bygger murar och inför blockader förstör möjligheten att bygga en bättre värld.

Vi ser med sorg och vrede på Israels olagliga bordning av Estelle och våra tankar är med alla hårt prövade människor i det isolerade Gaza.

30 kommentarer:

Anonym sa...

Varför ska Sverige fördöma att Israel bordar ett finskt fartyg? Det är en sak mellan staten Finland och staten Israel..

Guardian sa...

Bravo!
Utmärkt sammanfattning av situationen.

Det är bara att beklaga att Israel i vissa avseenden håller samma primitiva syn på mänskliga rättigheter som andra länder i regionen.
Länder som man anser sig vara förmer än, i egenskap av Mellanösterns enda "demokrati".

Anonym sa...

Påminner om när britterna flygfotograferade bombmål över IF Farbens fabriker, såg utrotningslägren men höll tyst om saken.

Hur länge skall vi andra stillatigande se på hur britterna återigen är huvudansvariga för folkmord och andra brott mot folkrätten i Imperiets namn?


Dessa mina minsta bröder sa...

Jag håller med dej till fullo

Anonym sa...

http://www.newsmill.se/artikel/2012/10/19/israels-blockad-r-legal

Anonym sa...

För det första har en FN-kommission slagit fast att att Israel upprätthåller en legal sjöblockad och har rätt att borda blockadbrytare på internationellt vatten.

För det andra undrar man varför inte Ship To Gaza-projektet döpte sig till Ship To Ashdod eftersom det från början var helt klart hur turistresan för vänsterfolk skulle sluta.

Anonym sa...

Ship to Gaza förespråkar tydligen fri införsel av vapen till Hamas.
På annat sätt kan man inte förstå de illegala försöken att bryta Israels lagliga blockad.

Anonym sa...

Den folkpartistiske riksdagsmannen och folkrättsexperten Marc Klamberg accepterar FN-kommissionens slutsats att Israels sjöblockad av Gaza är legal.
http://klamberg.blogspot.se/search?updated-max=2011-09-06T12:55:00%2B02:00&max-results=12&start=72&by-date=false

Anonym sa...

Vill bara komplettera Anonym 6:52 med att även professor emeritus I folkrätt Göran Lys'en anser att Israels sjöblockad är legal medan folkrättsexperten och Sverker Åström-protegén Ove Bring anser att den är illegal.

Ulf Bjereld sa...

Den kommission som åberopas påstår att Israel befinner sig i ett konstant krigstillstånd genom de missiler som avskjututs från Gaza-remsan. Bedömningen är uppenbart orimlig och har kommit till som en politisk kompromiss. Kommissionens rapport har heller ingen som helst juridisk giltighet.

Flertalet av de ledande folkrättsjurister som jag känner till gör en helt motsatt bedömning. Inte minst Ove Bring, varsintegritet är allmänt erkänd och som sannerligen inte kan påstås ha någon politisk agenda.

Noterar den raljans som återfinns i flera kommentarer. Raljansen ger en fadd eftersmak, mot bakgrund av det lidande som så många människor i Gaza utsätts för.

Anonym sa...

Men Bjerelds folkrättsliga referenser är däremot inte politiska:-)
Faktum är att den som alltid annars åberopar FN faktiskt måste fortsätta åberopa FN även om man inte gillar FN- kommissionens beslut om Israels blockad. .
Att FN- kommissionens beslut inte skulle ha juridisk bäring är trams eftersom det var just denna punkt son kommissionen skulle utreda
Men nu statuerar Osloavtalet att Israel har kontroll över Gazas farvatten. Vad säger Ove Bring om det?

Birgitta Elfström sa...

Då Ship to Gaza bordades i maj 2010rådde det med största sannolikhet en konflikt som måste bedömas som en väpnad konflikt men idag råder det ingen väpnad konflikt även om det sker beskjutning från Gaza in i Israel och motsattsvis. En väpnad konflikt är inte ett konstant tillstånd.

Birgitta Elfström

Anonym sa...

Palmerkommisionen skapades just för att avgöra om Israels sjöblockad av Gaza är folkrättsligt legal.
Så nog är kommissionens slutsats juridisk och inte politisk.
Protesterar man mot slutsatserna i den rapporten så finns ju Oslo-avtalet där Israel tillerkändes rätten att kontrollera Gazas farvatten.

Anonym sa...

Ulf,

Sannerligen en mycket märklig kommentar.

"Bedömningen är uppenbart orimlig" var ju ett starkt argument, väl förankrat i fakta. Ungefär som matteprofessorn som säger "The proof is trivial" och sen går vidare till nästa fråga.

Jag sitter i styrelsen i ett börsnoterat företag som har en fabrik i Sderot. Vi har tagit en direktträff i sammanträdesrummet, som blev helt utblåst. Jag har ganska bra koll på raketattackerna i området sedan 2008, eftersom jag får kontinuerliga rapporter om produktionsstoppen som attackerna orsakar. Jag råkar också veta en del om skillnaden mellan krigstillstånd och icke-krigstillstånd, och jag hävdar absolut att det råder kontinuerligt krigstillstånd.

Vad gäller Ove Brings integritet, så är den inte allmänt erkänd. Tvärtemot, hans uttalanden är mycket kontroversiella, och han anses allmänt ha en politisk agenda.

Sjöblockaden orsakar inget lidande i Gaza, eftersom Gaza inte har någon containerhamn. Sjöblockaden stoppar obehindrad vapenimport. Sådan import skulle orsaka obeskrivligt lidande för så många människor i Israel, och dessutom förvärra Gaza-bornas situation.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Ulf Bjereld sa...

Anonym 2:02 och 10:49 Era påståenden att "Palmerkommisionen skapades just för att avgöra om Israels sjöblockad av Gaza är folkrättsligt legal" och att "det var just denna punkt som kommissionen skulle utreda" är felaktiga. Kommissionen hade ett brett mandat, men om ni läser generalsekreterarens instruktioner till kommittén så ser ni att den frågan inte nämns överhuvudtaget. Kommissionen skriver till och med själv att den "was not
acting as a Court and was not asked to adjudicate on legal liability".

Oslo-avtalet ger heller inte Israel någon rätt att attackera andra länders fartyg på internationellt vatten, om nu någon på allvar verkligen trodde det.

Anonym sa...

Palmerkommisionens uppgift var att utreda om Israel hade folkrätten på sin sida när man stoppade Ship To Gaza på internationellt vatten.
Kommissionen anlitade folkrättslig expertis och landade i slutsatsen att Israel hade legalt stöd för sin aktion.
Detta utgör självklart en juridisk bedömning.
Det är bara vänstern och Palestinaaktivisterna som förnekar det.
Under en period hotade t.o.m. Turkiet att överklaga Palmerkommisionens juridiska slutsats till domstolen i Haag.

Anonym sa...

Denna passus ur Palmerkommissionens rapport borde en gång för alla undanröja villfarelsen att kommissionens slutsatser inte var juridiska
"* “Israel faces a real threat to its security from militant groups in Gaza. The naval blockade was imposed as a legitimate security measure in order to prevent weapons from entering Gaza by sea and its implementation complied with the requirements of international law.”

A-K Roth sa...

Ulf, ordet vrede kastas friskt i samband med olika israeliska ageranden. Bloggare skriver om en vrede de känner redan på flygplatsen, går vidare och riktar vrede enbart mot Israel och israeler. Aldrig att jag ser någon vrede riktad i skrift i dessa bloggar - de flesta vänster, tom kristna - mot palestinska helt vidriga ageranden, våld, uppvigling, rasism och hyllande av martyrer.

Nu riktas sorgen och vreden mot ett lands försvar igen. Peter Weiderud anklagar och försvarar ett projekt han själv deltog i, ett projekt som besudlats av antisemitiska sponsrare och grupper med band till Hamas, inte för att det verkar ha stört? Vem är förvånad? Ove Bring dras fram som den vanliga go-to experten. Case closed. Sinnen stängda också. Förvånande?

Enligt många starka juridiska namn äger ett land rätten att borda fartyg som på internationellt vatten, under en laglig blockad som den mot Hamas, specifikt är på väg att bryta blockaden. Blockaden stiftades under krig/väpnad konflikt som fortgår och utgör krigsbrott. Ställa deltagarna på Estelle till svars är helt enligt lagen. Förutom att de bröt lagen, vet deltagarna och deras påhejare att de i praktiken tar ställning mot de attackerade och traumatiserade i södra Israel? Vad är så svårt att förstå? Är issraeler inte människor?

Umeåbåten valde en märklig tid att åka. Under sommaren och hösten har hundratals raketer och missiler skickats direkt mot bebyggelse. Dessa barn i södra Israel får aldrig frid. Men känner ni i er sfär någon vrede över detta mångåriga tillstånd? Inte vad jag sett. Vad krävs för att det ska gå in?

Ulf, kan du bara kasta bort alla argument du säkert sett, från San Remo manualen till FN-kommissionens utlåtande som stöder Israels rätt att stifta blockad under tillstånd av väpnad konflikt och stoppa på internationellt vatten skepp som är på väg att bryta denna blockad? Du vet var du kan hitta olika argument.

Mvh,
Ann-Katrin

Guardian sa...

Att Osloavtalet skulle ge Israel rättigheter att isolera Gaza är inget annat än okunningt trams

Tvärtom understryker Osloavtalet att Västbanken och Gaza ska behandlas som "en territoriell enhet".

En förbindelse skulle ha byggts mellan Gaza & Västbanken för att behålla ekonomiska och sociala band. Detta skulle ha skett för typ 25 år sedan - men den existerar fortfarande inte.

Anonym sa...

Guardian tycks ha svårt för fakta. Oslo-traktaten skrevs under i september 1993, för drygt 19 år sedan. Varför Israel skulle ha fullbordat traktatens klausuler 6 år innan traktaten trädde i kraft är oklart.

Så här står det i Oslo-traktaten vad gäller Israels rätt att kontrollera Gazas farvatten: "As part of Israel's responsibilities for safety and security within the three Maritime Activity Zones, Israel Navy vessels may sail throughout these zones, as necessary and without limitations, and may take any measures necessary against vessels suspected of being used for terrorist activities or for smuggling arms, ammunition, drugs, goods, of for any other illegal activity." THE ISRAELI-PALESTINIAN INTERIM AGREEMENT
ON THE WEST BANK AND THE GAZA STRIP,
ANNEX I, ARTICLE XIV.

Internationellt vatten är ingen fristad för kriminella. Alla länder har rätt att bekämpa tex smuggling eller andra brott på internationellt vatten. Så gör USA för att stoppa narkotikasmuggling, så gör Sverige och de flesta västländer för att stoppa pirater i Indiska Oceanen, osv. Och så gör Israel för att stoppa vapensmuggling - jämför Karine A eller Victoria-incidenterna.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Ulf Bjereld sa...

Till dem som fortfarande till äventyrs tror att Israels blockad av Gaza är "laglig" vill jag gärna vidaresända följande uttalande av professor Ove Bring, Sveriges tyngste folkrättsjurist, ur dagens Aftonbladet: "Enligt min tolkning bryter Israel mot folkrätten när man har etablerat blockaden. Det hade varit en annan fråga om det rått ett krigstillstånd, då hade Israel haft rätt att använda en blockad för att skydda sig."

Palmer-rapporten avfärdar Bring enligt följande: "Jag delar inte slutsatserna. Palmer-rapporten var enligt min uppfattning inte tillräckligt insatt i den folkrättsliga doktrinen. Palmer själv var exempelvis inte folkrättsjurist utan politiker".

Aftonbladet påminner också om den rapport som FN:s råd för mänskliga rättigheter tagit fram och somentydigt slår fast att Israels blockad av Gaza är illegal. "The Mission has come to the firm conclusion that a humanitarian crisis existed on the 31 May 2010 in Gaza. The preponderance of evidence from impeccable sources is too overwhelming to come to a contrary opinion. Any denial of this cannot be supported on any rational grounds. One of the consequences flowing from this is that for this reason alone the blockade is unlawful and cannot be sustained in law. This is so regardless of the grounds on which one seeks to justify the legality of the blockade."

Hela intervjun med Ove Bring kan läsas här: http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/

Bulten i Bo sa...

Ställa deltagarna på Estelle till svars är helt enligt lagen. Förutom att de bröt lagen

Den uppgiften synar jag. Vilken lag gällande på internationellt vatten är det som deltagarna i Ship to Gaza har brutit mot, hur lyder den ordagrannt och i vilka länder gäller den?

Enligt Tikotzinskys hemkokta terminologi så skulle alltså en instruktion till polisen att övervaka en väg, lydande "take any measures necessary against vessels suspected of being used for terrorist activities or for smuggling arms, ammunition, drugs, goods, of for any other illegal activity" innebära att polisen blivit instruerad att stänga av vägen och skjuta ner folk som trots det försöker åka på den. Fascinerande!

Anonym sa...

Att använda diktaturernas lekstuga FN´s människorättsråd och den kontroversielle Ove Bring som referenser är ett fattigdomsbevis.
Att tro att Palmer och Uribe skulle ha författat sin rapporrt utan att konsultera folkrättsjurister är eeh, naivt.

Guardian sa...

Tiko
Det centrala var att Israel förband sig att inom 5 år bygga en förbindelse mellan Gaza och Västbanken. Att passusen fanns med berodde på att man ville undvika det vi idag ser.

I det perspektivet blir det fullständigt irrelevant om brottet mot Osloavtalet skedde för 15 år sedan eller 25, när förbindelsen inte finns på plats i skrivandes stund.

Israel måste vara det enda land i världen som i alla lägen bara rättigheter och aldrig några skyldigheter.

Bulten i Bo sa...

Att tro att Palmer och Uribe skulle ha författat sin rapporrt utan att konsultera folkrättsjurister är eeh, naivt.

Personligen är jag dessutom så naiv att jag tror att eventuell konsultation av erkända folkrättsjurister (om den ägt rum) hade varit lite mer trovärdig om den hade dokumenterats i rapporten, exempelvis genom att man fått se namnen på dem.

Birgitta Elfström sa...

Jag föreslår att de juridiska fakulteterna på våra universitet uppmuntrar studenter att skriva examensuppsatser i ex.
Är Gaza ett ockuperat område?
Är blockaden av Gaza i linje med internationell lag?
Hur länge kan en ockupation pågå innan den blir illegal?
Är bosättningar på Västbanken legala?

Birgitta Elfström

Anonym sa...

Tänkte föreslå akademiska studier om legaliteten i följande:
• är Hamas mål att eliminera staten Israel legalt?
• är mer än 12.000 raketer mot israeliska civila mål legalt?
• är Hamas en legitim regim?
• är Israels transporter till Gaza legitima?
• är Hamas politik och aktiviteter krigshandlingar?
• varför är Hamas raketbeskjutning OK, men inte Israels sjöblockad?

Anonym sa...

Nu har kanske de svenska vänsteraktivisterna på Estelle fått klart för sig att det inte är någon slags sällskapslek att försöka bryta den israeliska Gazablockaden utan att Israel tar sitt försvar mot Gazaterrorismen på dödligt allvar.
Förhoppningsvis kommer Estelles besättning att berätta om sin tuffa behandling av israelerna för vida vänsterkretsar och därmed avhålla folk från förnyade försök till blockadbryteri.

Bulten i Bo sa...

Anonym 6.15 ser det tydligen som terrorism att åka segelbåt lastad med fotbollar. Det är synd om Israel för de supportrar som hon drar på sig.

Guardian sa...

Blockaden är från början till slut politisk.
Om någon hade föreslagit för en israelisk militär att bordningen av Estelle på något sätt förhindrar militanta att skjuta raketer från Gaza, så hade nog militären skrattat sig tårögd åt påståendet.

Israeliskt hot och även våld, har hittills varit en lyckosam…2010 sköt man ihjäl 9 personer och nu åkte Dror åkte för andra gången.