2013-08-26

Omröstningen om trängselskatt - datum och frågeformulering

Folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg kommer att genomföras på valdagen söndagen den 14 september 2014. Det står klart sedan en bred och blocköverskridande majoritet i dag enats om förslaget. Alternativa datum har varit i samband med Europaparlamnetsvalet i maj 2014 eller på en separat valdag redan under hösten 2013.

Ja-sidan, det vill säga de som vill att trängselskatten skall finnas kvar, gynnas av att folkomröstningen genomförs i samband med de allmänna valen. Erfarenheten visar att det är svårare att i en folkomröstning få gehör för att riva upp ett redan fattat och genomfört beslut. I september 2014 har medborgarna hunnit vänja sig vid trängselskatten, vilket höjer tröskeln för nej-sidan, det vill säga de som vill avskaffa trängselskatten. Dessutom kommer valdeltagandet nu att bli mycket högre än vid de båda andra alternativen (EU-valdagen, separat valdag). Även de som inte har något större engagemang i trängselskattefrågan kommer att vara mer benägna att rösta. Jag tror att denna icke så engagerade grupp har lättare att följa partilinjen, vilket också gynnar ja-sidan.

Men att ja-sidan gynnas av att folkomröstningen genomförs i samband med de allmänna valen innebär förstås inte att utgången är avgjord. Den kampanj som ledde fram till folkomröstningen visade att det fanns ett starkt motstånd mot trängselskatten i breda befolkningslager. Och om omröstningen skulle utmynna i ett nej blir det nu svårare för för den politiska majoriteten att inte följa utslaget - ett högt valdeltagande ger ju starkare legitimitet åt omröstningens resultat.


En annan stridsfråga har varit hur frågeformuleringen skall utformas. Skall frågan bara ställas som ett ja eller nej till trängselskatt på det sätt som förslaget var formulerat i det folkinitiativ som ledde fram till beslutet om en folkomröstning? Enligt  Göteborgs-Posten finns det nu politisk majoritet för att kombinera den raka frågan om ja eller nej till fortsatt trängselskatt med en inledning. Den exakta ordalydelsen kommer i så fall att vara:

Göteborgs Stad har tillsammans med Staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet. Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften: minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.
Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.
Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?
Ja/Nej

Genom att i en sådan inledning räkna upp alla de positiva saker som trängselskatten är avsedd att finansiera  sänks medborgarnas tröskel till att rösta ja. Däremot är det fortfarande oklart hur ett nej skall tolkas. Innebär ett nej att delar av de positiva saker som nämns i inledningen inte kommer att genomföras, eller innebär ett nej att de kommer att finansieras på annat sätt?

3 kommentarer:

PeO Rehnquist sa...

Mina kommentarer till "trängselskatten":

http://peosblogg.wordpress.com/2013/08/13/om-trangselskatten-i-goteborg/

Orion77 sa...

"Trängselskatt" (biltullar) och alltmer reglerad parkering i städerna är framför allt ett sätt att bättra på de kommunala finanserna. (Har någon sett att trängseln minskar?) Dessa system kostar förstås en hel del att rigga upp, och att driva.

Därför är det trevligt att det trots allt finns en del kommuner som i stället begränsar både sina egna kostnader, och bilisternas, genom att använda den sympatiska P-skivan. Gratis parkering X antal timmar, om korrekt tid noteras på P-skivan när man ställer bilen där. Och butikerna i området får fler kunder.

Anonym sa...

Hej! Mätningarna av trafiken in och ut ur Göteborg visar en minskning på ungefär 15-20 procent mot motsvarande månad "före skatt". Körtiden har också minskat väsentligt och dessutom blivit mer förutsebar. Tycker man att det är för lite för att vara värt det så är bästa lösningen att höja priset lite.

/Olov