2009-01-21

Om samkönade äktenskap och religionsfrihet

I dag presenterade Centern, Folkpartiet och Moderaterna en gemensam trepartimotion om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Eftersom den rödgröna koalitionen redan presenterat en motion med snarlikt innehåll kommer samkönade äktenskap att bli ett faktum redan i vår. Det är bra. All kärlek är bra kärlek, och om vuxna människor av fri vilja vill reglera och få sin kärleksrelation välsignad så ser jag inga skäl att skilja mellan samkönade och olikkönade äktenskap.

Kristdemokraterna ställer sig utanför den blocköverskridande enigheten. På debattsajten Newsmill argumenterar Göran Hägglund och Stefan Attefall för att lagen innebär ett hot mot religionsfriheten. De skriver: Om utredaren Hans Regners förslag skulle bli verklighet kommer vi inom kort få en debatt där den vigselrätt som idag finns omvandlas till en informell vigselplikt där religionsfriheten i praktiken urholkas och enskilda prästers och imamers övertygelse kränks.

Jag menar att Hägglund och Attefall har fel. Vigselrätten är inte av Gud given (förlåt uttrycket), och Kristdemokraterna förespråkar ju själva en civilrättslig samlevnadsbalk. Samfund som inte vill viga samkönade par har all rätt i världen att avstå från vigselrätten. Ingen tvingar samfunden att ha vigselrätten kvar. Så jag har svårt att se hur ett knytande av vigselrätten till kravet att också viga samkönade par skulle urholka religionsfriheten.

Ett tankeexperiment: Vad händer om vi byter ut samkönade par mot par med olika hudfärg? Självklart kan man hypotetiskt tänka sig ett samfund - kristet eller annat - där äktenskap mellan människor av olika hudfärg uppfattas som oförenligt med Guds vilja. Skulle ett sådant samfund få ha vigselrätt, och ändå vägra viga människor med olika hudfärg? Eller vägra viga människor med t ex judisk börd med människor utan judisk börd? Självklart inte. Så vari består den principiella skillnaden? Jag har faktiskt inget riktigt bra svar på den frågan. Läsarna får gärna bidra med sådana. Om det nu finns några (bra svar, alltså).

5 kommentarer:

Anonym sa...

Nu finns tyska SSPX:s reaktion tillgänglig på svenska:
Ställningstagande

----------------------------

Prästbrödraskapet S:t Pius X:s distriktssuperior i Tyskland, pater Franz Schmidberger, fastslår med anledning av den ryktesskadande artikeln i Der Spiegel Nr. 4 / 2009, S. 32-33: Problem für den Papst (= Problem för påven) följande:

1. Utsagan att våra dagars judar skulle bära på sina fäders skuld måste begränsas till de judar, som godkänner dödandet av Jesus
Kristus. Uppgiften är i den citerade generaliseringen oriktig.

2. Även för dagens judar är den människoblivne Guden, Jesus Kristus, återlösaren och den enda vägen till frälsning: “Jag är vägen,
sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6). Det finns för dem ingen separat frälsningsväg. Därför
uppmanar redan den helige Petrus, den förste påven, en jude, sina åhörare att omvända sig och låta döpa sig i Jesu Kristi namn (jfr Apg
2:38). Här finner vi Kyrkans alla århundraden igenom oföränderliga lära.

3. Vår Herre Jesus Kristus är till sin mänskliga natur jude, hans högtheliga Moder är judinna, alla apostlar är judar. Redan av den
anledningen kan ingen uppriktig kristen vara antisemit.

4. Vi känner inte till den intervju, som biskop Williamson gav för den svenska televisionen. Så snart den kommit oss tillhanda, kommer vi att
granska den och dessutom även inhämta advokatråd. Det är klart, att för yttranden, sådana som biskop Williamson, efter vad man påstår,
har gjort, är endast upphovsmannen själv ansvarig, liksom att dessa inte återspeglar Prästbrödraskapet S:t Pius X:s hållning. För övrigt
har redan påven Pius XI i encyklikan “Mit brennender Sorge” varnat för den gudlösa naziregimen och dess förbrytelser.

Frågan om judarna är på intet vis ett dagligt tema för vårt brödraskap. Dess omsorg gäller själarnas frälsning, i motsats till vad Spiegelartikeln på ett orättvist och vilsledande sätt låter påskina.

Stuttgart den 20 januari 2009

Pater Franz Schmidberger, distriktssuperior

Pressmeddelande från SSPX England ang. Uppdrag Granskning

VIKTIGT UTTALANDE

20 januari 2009

Pressansvarig i Stockholms Katolska Stift har med anledning av ett reportage i Sveriges Television som handlar om St. Pius X:s Prästbrödraskap publicerat vissa uttalanden. (Reportaget sänds den 21 januari 2009.)

Uttalandena, som omfattar cirka fyra sidor, utger sig för att behandla olika frågor kring Prästbrödraskapet och innehåller bland annat följande stycke: "[Vi vill] tydliggöra skillnaderna mellan dem [Prästbrödraskapet] och den Katolska kyrkan.Vi tar fullständigt avstånd från alla former av rasism och antisemitism. Katolska kyrkan i Sverige har inget att göra med det 'korståg' för att åter göra Sverige katolskt som reportaget bland annat handlar om och ställer oss inte bakom det på något sätt."

Eftersom St. Pius X:s Prästbrödraskap fortsätter att göra det den Katolska Kyrkan alltid gjort och förblir engagerat för att upprätthålla påvarnas traditionella lära i motsats mot de neomodernistiska irrläror som ligger till grund för krisen i kyrkan, tillbakavisar vi fullständigt alla anklagelser om att stå "utanför kyrkan".

Vidare är antydningen att St. Pius X:s Prästbrödraskap på något sätt skulle vara rasistiskt fullständigt felaktig och orättvis. Såväl de troende, som stödjer Prästbrödraskapet, som dess medlemmar själva representerar många olika etniska bakgrunder och omfattar afrikaner, indier, asiater och européer, som alla är förenade i sin katolska tro och i utövandet av densamma, utan någon som helst åtskillnad eller fördomsfull särbehandling.

Vissa privatpersoners oro för exempelvis massinvandringens följder i olika delar av världen kan inte på något sätt kallas "rasistisk" eller "främlingsfientlig".

Likaledes avfärdar Prästbrödraskapet helhjärtat förolämpningen att det skulle vara antisemitiskt. Vi ställer oss reservationslöst bakom de fördömanden av rasism, och den högmodiga dårskap som ligger bakom densamma, som till exempel Pius XI. uttalat i encyklikan Mit brennender Sorge, som behandlar Nationalsocialismens irrläror. Att förakta det judiska folket på grund av deras ras är att gå emot den grundläggande kristna lagen om kärleken till nästan, som säger att "man skall älska sin nästa som sig själv".

Prästbrödraskapet förkastar och beklagar djupt varje form av fördom mot och diskriminering av det folk som Vår Herre och Hans heliga Moder tillhörde. Man kan emellertid inte kalla det antisemitiskt att be för deras omvändelse till den sanna tron, att studera deras senare och tragiska historia, eller att ifrågasätta vissa av deras politiska avsikter. Att göra detta skulle i det sistnämnda fallet innebära ett fördömande av de ultraortodoxa judarna, som motsätter sig staten Israels grundande, som "antisemitiska"!

Genom att förkasta idén om en fredlig och from föresats att arbeta för Sveriges omvändelse tycks Stockholms Katolska Stift beklagligt nog reservera sig mot Katolska Kyrkans uppdrag att "lära och döpa alla länder", vilket Vår Herre själv befallt (Matteus 28,19). Detta tycks ske i en felaktig ekumeniks namn.

De anklagelser som riktas mot Prästbrödraskapet i TV-sändningen, och som tycks återspeglas i stiftets uttalanden, är oriktiga och dem ovärdiga som uttalat dem. När detta väl sagts gör vi gott i att beakta vår gudomlige Frälsares uppmaning "att be för våra fiender och göra dem gott, som förföljer oss".

Father Paul Morgan

Distriktsföreståndare för St. Pius X:s Prästbrödraskap i Storbritannien

(ansvarig för Prästbrödraskapets apostolat i Skandinavien)

Anonym sa...

Palestinierna vill ha en egen stat. Judarna vill ha en egen stat. Det internationella samfundet, inkl arabvärlden, vill se en judisk och en palestinsk stat.
Torbjörn Tännsjö skådar navel i sin länstol.

Anonym sa...

Religiösa extremister är alltid
stollar oavsett om det är Gud, Allah, G-d eller Shiva som tillbes.
Att måttlighet är en dygd gäller även religionsutövning.

/BR

Anonym sa...

Jag har faktiskt lite svårt att förstå hur så många kristna och t o m katoliker + vanliga svenssons på förhand kunde tro på de skandaler SVT igår kväll försökte smutskasta Katolska kyrkan med i Uppdrag Granskning. Varför förhåller man sig så änsligt och okritiskt till journalisternas kristofobiska navelskåderier?

Här har ni t ex en mer nyanserad story i ämnet: http://katobs.se/art_sspx_b.html

Gud är god och rättvis - vi behöver inget frukta!

Guds frid önskar jag Ulf och er andra,

/ en bekännelsetrogen kristen med vänstersympatier

Anonym sa...

Ulf, den principiella skillnaden grundar sig i att Gud skapade människan till man och kvinna, inte till vithyad/mörkhyad, jude/hedning osv. Så redan i skapelsen finns där en uppdelning av mänskligheten i män och kvinnor.

Även den sekulära staten borde erkänna att relationen mellan en man och en kvinna är unik. Den är ju en förutsättning för nya generationer. Så det finns allmängiltiga skäl till att låta äktenskapet förbli en institution mellan en man och en kvinna. Däremot saknas dessa allmängiltiga skäl för att neka exempelvis människor av olika hudfärg få gifta sig.

För övrigt instämmer jag i att könsneutrala äktenskap inte hotar religionsfriheten. Däremot hotar den partipolitiska styrningen av Svenska kyrkan religionsfriheten. Så länge den existerar följer SvK slaviskt det som riksdagen beslutar och kommer därför också att välkomna att utföra vigslar mellan homosexuella.

Ps. Jag tycker att du gott kan radera kommentarerna om SSPX. De tillför inget till diskussionen i detta ämne.